تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود تحقیق رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه اول متوسطهشناسه محصول: 635214
موجود

دانلود تحقیق رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه اول متوسطه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

دانلود تحقیق رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه اول متوسطه

دانلود تحقیق رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه اول متوسطه

دانلود تحقیق رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه اول متوسطه

هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه اول متوسطه است.در اين پژوهش از روش تحقيق همبستگياستفاده شده است.

جامعه آمارياين پژوهش  شامل کليه دانش­آموزان دختر پايه اول دبيرستان ناحيه تبادکان به تعداد 2797 نفر مي­باشدکه در سال تحصيلي 92-91 مشغول به تحصيل بودند. نمونه­گيري به روش خوشه­ايچند مرحله­اي و براساس جدول مورگان 340 نفر انتخاب شدند.ابزار اندازه­گيري اين پژوهش پرسشنامه هوش هيجاني بار–انوآزمونماتريسپيشروندهريونبزرگسالانمي­باشد.همچنين از ميانگين نمرات پايان سال به عنوان شاخص موفقيت تحصيلي استفاده گرديد.

داده‌ها بااستفاده ازنمودارها و جداولآماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره و تحليل واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل نشان داد که بين هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي همبستگي مستقيم معني­داري وجود دارد. لذا افرادي که هوش هيجاني بالايي دارند از هوش شناختي بالايي برخوردار بوده و اين دو عامل بطور معناداري بر پيشرفت تحصيلي اثر مثبت دارند با اين تفاوت که هوش شناختي بر پيشرفت تحصيلي دانش­آموزان نسبت به هوش هيجاني اثر بيشتري دارد.

همچنين بين هوش شناختي با خرده مقياس‌هاي هوش هيجاني در مولفه‌هاي شادماني و خودشکوفايي و همدلينيز رابطه معني­داري وجود دارد.نتايج تحقيق با توجه به تاثير هوش هيجاني در زندگي اجتماعي،اهميت آموزش راهبردهاي خودياري را براي بهبود هوش هيجاني در مدارس به منظور بروز کارائي هر چه بهتر هوش شناختي،مشخص مي کند.لذا پيشنهاد مي‌شود که در مدارس، برنامه ريزي و هماهنگي لازم جهت آموزش مهارتهاي هوش هيجانياز طرف مدير و معلمان و ساير دست اندرکاران آموزش و پرورش انجام گيرد.

کليد واژه‌ها: هوش هيجاني، هوش شناختي، پيشرفت تحصيل

آموزش و پرورش زيربنا و لازمه زندگي هر فرد بوده و عامل مهم تكامل و تعامل انساني است و از عوامل اصلي پيشرفت تمدن بشري شمرده مي‌شود. در دنياي پيجيده امروزي، هر فرد مدت زيادي از زندگاني خود را صرف تحصيل و آموزش و پرورش مي‌كند. جوامع بشري نيز با ايجاد امكاناتي سعي دارند تا شرايط مناسبي را براي آموزش و پرورش افراد و شكوفايي استعدادهاي نهفته آنان، فراهم آورند.

به اعتقاد فيروزبخت (1382)موفقيت تحصيلي با متغيرهاي فراواني رابطه دارد از جمله هوش، انگيزش،تجاربمعلمان، زمينه فرهنگي و متغيرهاي ديگر، در نتيجه بايد از عهده يك كار دشوار يعني دسته بندي اين متغيرها برآئيم. آيا موفقيت يا شكست تحصيلي معلول هوش است يا انگيزش؟ زمينه فرهنگي يا متغيرهاي ديگر؟ يا تركيبي از اين عوامل؟

 يكي از عوامل موثر در تعيين موفقيت تحصيلي، هوش است.پيشرفت تحصيلي، موفقيت در امر تحصيل است كه مي­تواند مهارت در امر خاص يا تخصص در بخشي از دانش را منجر شود. در نظام آموزش منظور از پيشرفت تحصيلي دستيابي به اهداف آموزشي مورد نظر در هر دوره آموزشي است.

رسيدن به موفقيت تحصيلي يكي از مهمترين اهداف نظام آموزش هر كشور است براي پيش­بيني موفقيت تحصيلي بيشترين توجه به عامل هوش معطوف است به طوري كه هوش به عنوان اصلي­ترين عامل مطرح گرديده است.هوش به عنوان يكي از وجوه قابل توجه در سازش يافتگي افراد با محيط و از عوامل مهم تفاوتهاي فردي به شمار مي رود، هوش بر اساس تعريف سنتي خود مدت‌ها به عنوان اصلي ترين عامل موفقيت و پيشرفت تحصيلي در نظرگرفته مي‌شود.

هوش بي­شك يكي از وسيله‌هاي پيشرفت تحصيلي شاگردان است بدين معنا كه هر چه شاگردان با هوش­تر باشند پيشرفت ايشان به همان اندازه بيشتر است اما بايد دانست كه هوش در اين زمينه تنها ملاك قطعي و اطمينان بخش نيست و امروزه با تغيير در ديدگاه‌هاي نظري در خصوص عوامل تشكيل دهنده هوش نمي­توان آن را عامل تعيين كننده موفقي براي پيشرفت تحصيلي محسوب نمود (نادري،1376).

هوش شناختي در مواقع بروز بحران يا پيش آمدن فرصت‌هاي مناسب كه فراز و نشيب زندگي در پيش روي آدمي قرار مي‌دهد، عملاً هيچ نوع آمادگي در افراد پديد نمي­آورد و با وجود آنكه هوش­بهر بالا تعيين كننده رفاه، شخصيت اجتماعي يا شادكامي در زندگي نيست، مدارس و فرهنگ ما صرفاً بر توانايي‌هاي تحصيلي تاكيد مي­كنند (پارسا، 1380).

گلمن (1995) بيان مي‌كند كه زمان­بندي رشد عاطفي با ديگر خطوط تحولي وابسته به ويژه رشد شناختي
از يك سو و باليدگي بيولوژيكي و مغز از سوي ديگر درهم آميخته است. وجود هيجاني براي عاقلانه فكر كردن مهم است. در رابطه ميان احساسات و فکر، جنبه­ي هيجاني تصميم‌هاي لحظه به لحظه ما را هدايت مي­کند و به صورتي تنگاتنگ با ذهن خردگرا به كار مشغول است و فكر را توانا يا ناتوان مي­سازد.

با توجه به اينكه افرادي كه هوشبهر بالايي دارند ممكن است در زندگي موفقيت‌هاي چنداني به دست نياورند، اما كساني كه هوش متوسطي دارند در ميسر موفقيت قرار گيرند، عوامل زيادي درگير هستند. اين عوامل جنبه ديگري از هوشمندي را شامل مي‌شوند كه آن را هوش هيجاني مي­گويند.

در حال حاضر ما آموزش هيجاني كودكان خود را به تصادف واگذار كرده­ايم كه اين امر نتايج مصيبت باري به همراه دارد. يك راه حل اين معضل اين است كه نگرشي جديد به عملكرد مدرسه پيدا كنيم به اين صورت كه آن را محلي ببينيم كه كل وجود دانش‌آموزان را جهت آموزش هدف قرار دهيم، به عبارت ديگر در كلاس درس انديشه  و احساس را در كنار هم بنشانيم (گلمن،1380).

ثمري ( 1384) در طي تحقيق در زمينه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي به اين نتيجه دست يافته است كه هوش عمومي فقط 50 درصد پيشرفت تحصيلي را تبيين مي‌كند.

مطالعه انجام شده مبيين نقش و اهميت هوش هيجاني بوده و تاثير بر جوانب مختلف زندگي را نشان مي­دهد. لذا اجراي پژوهش‌هايي از اين دست در توجيه مسئولين آموزشي به منظور توجه به هوش هيجاني به عنوان مولفه­اي مهم براي بهبود عملكرد افراد ضروري به نظر مي­رسد.

1-2- بيان مسئله:

پيشرفت تحصيلي از جمله متغيرهايي است كه همواره پژوهش‌هاي متعددي را دامن زده زيرا كه كسب غايت‌هاي پرورشي زماني امكان پذير است كه اهداف آموزشي به دست آمده باشند بنابراين با افزايش پيشرفت تحصيلي زمينه مساعدي براي كسب اهداف آموزشي و در نهايت تسهيل غايت‌هاي پرورشي فراهم شده و يك جامعه سالم به سوي اهداف از پيش تعيين شده سوق مي­يابد.

از آنجايي كه پيشرفت تحصيلي به عنوان يكي از سازه‌هاي علوم رفتاري شناخته مي‌شود بايد تحقيقات منظم و دامنه داري را در زمينه تبيين آن انجام داده تا بتوان يك نظريه تجربي و سودمند را در جهت توصيف و كنترل و پيش­بيني پيشرفت تحصيلي ايجاد كرده و از طريق خلق فرضيه و آزمون همواره اين نظريه مورد بهسازي قرار بگيرد. محققان همواره تلاش مي كنند تا بتوانند از طريق اعمال مديريت آموزشي بازدهي تحصيلي افزايش داده و بهترين كيفيت فرآيندهاي آموزشي و پرورشي را ايجاد كنند (هومن، 1374).

پيشرفت تحصيلي به عنوان يك سازه روان شناختي از عوامل گوناگوني تاثير مي­پذيرد كه برخي از اين عوامل به عنوان عوامل بيروني و برخي ديگر به عنوان عوامل دروني ملاحظه گردد. عوامل دروني موثر بر پيشرفت تحصيلي تحت عنوان هوش بهر، خلاقيت، راهبردهاي يادگيري و..... عنوان مي‌شود (پارسا،1374).

محيط اجتماعي مدرسه نمونه کوچکي از نظام اجتماعي جامعه تلقي مي‌گردد. روابطي که دانش‌آموزان با معلمان و همسالان خود در مدارس برقرار مي‌کنند، نقش اساسي در اکتساب نگرش‌ها، باورها و ارزش‌هاي بنيادين اجتماعي دارد و درک دانش‌آموزان را از جامعه و محيطي که در آن قرار دارند، تحت تاثير قرار مي‌دهد. مدرسه يکي از مهمترين بافت‌هاييادگيري مهارت‌هاي هيجاني است. آموزش هيجاني مي‌تواند از طريق گستره‌اي از تلاش‌ها مانند آموزش کلاسي، فعاليت‌هاي فوق‌برنامه، جو و شرايط حمايتي مدرسه، و درگير کردن دانش‌آموزان، معلمان و والدين در فعاليت‌هاي اجتماعي صورت گيرد. در صورتي که فرآيند اجتماعي شدن و رشد مهارت‌هاي هيجاني در محيط اوليه خانواده مطلوب نباشد، اين امکان وجود دارد تا مدارس از طريق آموزش‌هاي ترميمي به جبران اين کاستي‌ها بپردازند. براين اساس بسياري از مربيان و روانشناسان نسبت به توجه و توسعه آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و هيجاني در مدارس تاکيد کرده‌اند (معيري، 1383).

نظام آموزشي امروزه مبتني بر نمرات هوش دانش­آموزان از كودكستان تا دانشگاه است طرفداران اين ديدگاه سنتي مي­كوشند كه هم چنان اين روند را حفظ كنند محققان ديگر معتقدند آنچه در تحقيقات جديد بيشتر مورد توجه قرار دارد نفي ارتباط هوش و پيشرفت تحصيلي نيست بلكه تاكيد بيشتر بر تفاوت‌هايي نظير باز بودن نسبت به تجارب، درون­گرايي، بيرون­گرايي، توافق و نوروزگرايي و پايداري هيجاني است كه مي­تواند در اين ارتباط  اهميت داشته باشد در همين راستا پژوهش‌هاي نايسر و همكاران نيز بيان مي دارد كه نمرات افراد در تست‌هاي هوش نمي­تواند پيش­بيني كننده خوبي براي پيشرفت تحصيلي باشد (ثمري، 1384).

طبق آخرين برآوردهاي آماري از ايران، ما يكي از جوان ترين جمعيت‌ها را در جهان داريم. به عبارت ديگر نيروي انساني بالقوه با ارزشي كه بنا به شواهد از نظرهوش شناختي (IQ)و قدرت كار در كل گيتي كم نظير است. حال در نظر داشته باشيم كه اين نيروي انساني بالقوه با كيفيت به همراه منابع معدني و طبيعي چه تركيب بالقوه با ارزشي را براي پيشرفت هر چه بيشتر اين مرز و بوم فراهم مي‌كند. اماامروزه مطالعات مختلف دانشمندان در حوزه روانشناسي نشان مي‌دهد كه ديگر تنها توسل به قابليت‌هاي هوش شناختي پيش­بيني كننده مناسبي براي تعيين موفقيت يك نوجوان در دوره‌هاي بزرگ سالي زندگيش نمي­باشد. گذشته از اين تاريخچه بسياري از كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد داشتن صرفاًمنابع طبيعي و معدني غني نيز نمي­تواند تضمين­كننده پيشرفت و موفقيت يك ملت باشد. پس چه چيزي غير از نيروي انساني يا هوش عقلاني و منابع طبيعي نياز داريم كه از داشتن آن بي بهره هستيم ؟

در ديدگاهي تنگ نظرانه بيان شده كه هوش­بهر، داده­اي ژنتيك است كه تجربيات زندگي، آن را تغيير نمي‌دهد و اين كه اين استعدادها، تا حد زيادي مقررات ما را در زندگي تعيين مي­كنند. اين ديدگاه جديد سوال چالش انگيزتري را از نظر دور نگاه مي­دارد و آن اينكه براي كمك به ايجاد شرايط بهتري براي زندگي و فرزندانمان­چهچيزي را مي­توانيم تغيير دهيم؟ چه عواملي دست اندركارند كه برخي افراد داراي هوش بهر بالا، در زندگي ضعيف عمل مي­كنند و كساني كه هوش بهر متوسطي دارند در كمال تعجب، زندگي موفقي دارند.

تقريباً تمام دانش‌آموزان وقتي كه به مقطع تحصيلي جديدي وارد مي‌شوند با كاهش در اعتماد به نفس و جهشي در خودآگاهي مواجه مي­گردند، تفكر واقعي آنان در باره خودشان ناهموار و آشفته است. يكي از بزرگترين تغييرات مشخص در زمينه عزت نفس اجتماعي پديد مي­آيد، يعني اطمينان خاطر دانش­آموزان از اينكه مي‌توانند دوستاني پيدا كنند و آنها را حفظ كنند.‌هامبورگ اشاره مي‌كند كه هنگام ورود به مقطع دبيرستان كه با آغاز دوره نوجواني نيز مصادف است، كساني كه كلاس‌هاي آموزش عاطفي را گذرانده­اند با ساير دانش­آموزان تفاوت‌هايي دارند، آنان با فشارهاي جديد حاصل از گروه بندي‌هاي همسالان، افزايش دشواري دروس و وسوسه سيگاركشيدن و مصرف مواد مخدر كمتر از ديگر همسالان خود مشكل پيدا مي­كنند. (گلمن، 1380).

بار– ان طي تحقيقاتي دريافت كه تنها كليدموفقيت و تنها عامل پيش­بيني كننده موفقيت افراد، هوش كلي نيست بلكه بايد در جستجوي عوامل ديگر از جمله هوش هيجاني بود. اين تحقيقات مبيين نقش و اهميت هوش هيجاني در شئون مختلف زندگي اعم از تحصيل، شغل، محيط اجتماعي و سلامت رواني فرد مي‌باشد. همچنين روانشناسان معتقدند هوش هيجاني به اندازه هوش شناختي اهميت دارد و مي­تواند در پيش­بيني موفقيت تحصيلي و شغلي افراد سهيم باشد. امروزه پژوهشگران با كمك نظريه هوش هيجاني سعي در تبيين موفقيت‌هايآدمي دارند آنها معتقدند هوش هيجاني در دست يابي فرد به موفقيت در عرصه‌هاي مختلف مي­تواندبه مراتب موثرتر از هوش عمومي‌باشد(گلمن، 1380).

به طور کلي انتظار مي رود افرادي که هوش عاطفي پاييني دارند نتوانند با حوادث فشارزا و ناخوشايند سازگار گردند، واکنش‌هاي افسرده وار نشان دهند و پيامدهاي منفي و ناگواري در زندگي خود داشته باشند (سياروچي، فورگاس، ماير، 1383).

مهمترين خدمتي که آموزش و پرورش مي‌تواند درجهت رشد کودک انجام دهد آن است که او را با توجه به استعدادهايش به سوي مناسب­ترين زمينه هدايت کند. يعني به جايي که در آن خشنود و کارآمد باشد. ما به کلي اين هدف را از ياد برده ايم به جاي آن، آموزشي به افراد مي­دهيم که در صورت موفقيت در بهترين حالت براي استاد دانشگاه شدن مناسب است و در اين راه افراد را بر اين اساس که آيا مي­توانند به آن استانداردهاي محدود موفقيت دست پيدا کنند يا خير، ارزيابي مي کنيم. ما بايد وقت کمتري را صرف رتبه بندي کردن کودکان کنيم و وقت بيشتري را به نشان دادن و پرورش قابليت‌ها و استعدادهاي طبيعي شان اختصاص دهيم (گلمن، 1380).

طبق ديدگاه روزنبرگ چون هوش عاطفي از دو مولفه اساسي بينش فردي و استعداد فردي همدلي سرچشمه گرفته و در امر آموزش و يادگيري، بينش فردي موثر و مهم است ضرورت بررسي اين عامل (هوش هيجاني) در ميزان پيشرفت تحصيلي شاگردان از اهميت ويژه­اي برخوردار مي‌شود(صابري، 1382).

در اين تحقيق سعي بر اين بوده که رابطه هوش هيجاني و هوش شناختيبا پيشرفت تحصيلي بررسيشود بنابراين پرسشهاي تحقيق به شرح زير مطرح گرديد:

 • آيا مي توان پيشرفت تحصيلي را براساس هوش هيجاني پيش­بيني کرد؟
 • آيا مي توان پيشرفت تحصيلي را براساس هوش شناختي پيش­بيني کرد؟

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق:

فرانسيس بيکن مي­گويد: توانايي هر کس تا حدي است که دانشش به او اجازه مي­دهد. پس هر چقدر افراد جامعه در ابعاد مختلف (شناختي و عاطفي) اطلاعات داشته باشند به همان اندازه تواناترند. لازم است که جهت بالا بردن اطلاعات شناختي و عاطفي افراد جامعه اقداماتي به عمل آيد.

نظام آموزش و پرورش در هر جامعه­اي جايگاه بسيار مهمي در ساختن آينده روشن براي افراد آن جامعه دارد از اين رو بررسي نقاط ضعف اين سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار است.يکي از نقاط ضعف اين نظام افت تحصيلي دانش­آموزان است که بيشتر به شکل مردودي و ترک تحصيل هر ساله مبالغ هنگفتي زيان اقتصادي بر جوامع ايجاد مي­کند که ريشه بسياري از بزه­کاريها، نابساماني‌ها و آشفتگي‌هاي رواني– اجتماعي به طور مستقيم يا غير مستقيم با افت تحصيلي ارتباط دارد. از اين رو محققان بر آن هستند که مهمترين عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي را بشناسند تا با تقويت آن عوامل به نظام آموزشي کشور کمک نمايند (ثمري،1384).

اگر فردي درک هيجاني خوبي داشته باشد مي­تواند از پيشرفت در همه مراحل زندگي چون کار و تحصيل و غيره بهره ببرد و با چنين درکيدر بحران سازگاري افراد و کنار آمدن با هيجان‌ها استفاده کند.

همانطور که هوش هيجاني براي سازگاري افراد و کنار آمدن با مشکلات نقش مهمي را ايفا مي­کند انگيزه پيشرفت تحصيلي نيز تا اندازه­اي براي شخص مناسب است که او را ياري دهد تا با دنياي خود کنار بيايد و ديدگاهي را که در باره خود دارد بالا ببرد و با ارزش‌هاي بنيادي او تطبيق کند (پارسا، 1376).

يافته اين پژوهش براي والدين و مسئولان آموزشياين نکته را آشکار مي­سازد که توجه به هوش هيجاني در کنار هوش شناختي ضروري به نظر مي­رسد زيرا نتايج نشان دادند صرف تيز هوشيبه معنيبرخورداري از تواناييهاي ديگر از جمله هوش هيجاني نمي‌باشد لذا ايجاد ساز و کارهايي براي ارتقاي هوش هيجاني در کنار بسترسازي شکوفايي هوش شناختي ضروري است که اميد است والدين و اولياي مدارس به آن توجه نمايند.

1-4- اهداف تحقيق:

هدف اصلي:

بررسي ارتباط هوش هيجاني و هوش شناختيبا پيشرفت تحصيلي دانش­آموزان دختر پايه اول متوسطه

اهداف فرعي:

 • تعيين ارتباط بين هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان دختر پايه اول متوسطه
 • تعيين ارتباط بين هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان دختر پايه اول متوسطه

1-5- فرضيه‌هاي تحقيق:

فرضيه اصلي:

بين هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيليدانش‌آموزان دختر پايه اول متوسطه شهر مشهد رابطه معني‌داري وجود دارد.

فرضيه‌هاي فرعي:

 • بين هوش هيجاني با پيشرفت تحصيليدانش‌آموزان دختر پايه اول متوسطه رابطه معني­داري وجود دارد.
 • بين هوش شناختي با پيشرفت تحصيليدانش‌آموزان دختر پايه اول متوسطه رابطه معني­داري وجود دارد.

1-6- تعاريف نظري و عملياتي متغيرها:

تعريف نظري:

 • پيشرفت تحصيلي: تسلط براطلاعات و دانش‌هاي نظري در يک زمينه معين مي‌باشد پيشرفت تحصيلييعني اين که فراگيران تا چه حد در رسيدن به اهداف دوره آموزشي موفق بوده­اند (سيف، 1383).
 • وکسلر (1958) هوش را اينگونه تعريف نموده: هوش شامل توانايي‌هاي فرد براي تفکر منطقي، اقدام هدفمندانه و برخورد موثر با محيط مي‌باشد
 • هوش هيجاني: آگاهي از هيجان‌ها و چگونگي اثر گذاري اين آگاهي در روابط بين فردي (گلمن، 1995).
 • هوش شناختي: عقل سليم، شعور عملي، ابتکار، استعداد انطباق خود با موقعيت‌هاي مختلف، به خوبي قضاوت کردن، به خوبي درک کردن و به خوبياستدلال کردن، اينها فعاليت‌هاي اساسي هوش از نظر بينه وسيمون (1916) مي­باشند.

تعريف عملياتي:

 • پيشرفت تحصيلي: در تحقيق حاضر پيشرفت تحصيلي براساس معدل ترم آخر دانش‌آموزان به دست مي­آيد.
 • هوش هيجاني: هوش هيجاني نمره­اي است که آزمودني در آزمون بار – ان که شامل 90 سوال است به دست مي آورد.
 • هوش شناختي: هوش شناختي نمره اي است که آزمودني در آزمونريون به دست مي­آورد.

فهرست مندرجات:

-1- مقدمه......................................................................................................................... 1

1-2- بيان مسئله ................................................................................................................ 2

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق ........................................................................................... 5

1-4- اهداف تحقيق .......................................................................................................... 5

1-5- فرضيه هاي تحقيق .................................................................................................... 6

1-6- تعاريف نظري مفاهيم و متغيرها .................................................................................. 6

1-7- تعاريف عملياتي مفاهيم و متغير ها .............................................................................. 6

فصل دوم : مباني نظري تحقيق – پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه....................................................................................................................... 7

2-2- پيشرفت تحصيلي ...................................................................................................... 9

2-2-1- عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي.......................................................................................... 10

2-2-2- شيوه هاي ارزيابي پيشرفت تحصيلي........................................................................................ 12

2-2-3- پيشرفت تحصيلي وعوامل مربوط به آن............................................................................... 12

2-2-4- هوش و پيشرفت تحصيلي ............................................................................................ 13

2-2-5- شاخص هاي خانواده و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي .......................................................................... 14

2-2-6- عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي از ديدگاه آموزش و پرورش ............................................................ 14

2-3- هوش ...................................................................................................................... 15

2-3-1- هوش چيست .......................................................................................................... 16

2-3-2- تعاريف هوش........................................................................................................ 18

2-3-3- ابعاد هوش ................................................................................. 20

2-3-4- نظريه هاي مربوط به ساختمان هوش ................................................................................... 21

2-3-5- تفاوت هاي فردي و گروهي تواناييهاي ذهني .................................................................... 22

2-3-6- هوش و موقعيت هاي اجتماعي و فردي .......................................................................... 23

2-3-7- آيا مي توان با تغيير شرايط محيطي بهره هوشي را افزايش داد............................................... 24

2-3-8- نوع متفاوتي از هوش ............................................................................................ 24

2-3-9- نظريه هاي هوش .................................................................................................. 26

2-3-10- سنجش هوش ............................................................................................................. 28

2-3-11- مفاهيمي كه در سنجش هوشي به كار مي روند .................................................................. 29

2-3-12-گستره هوش بهر............................................................................................ 30

2-3-13- هوش هيجاني و بهره هيجاني ....................................................................... 30

2-3-14- هوش هيجاني ،هوش تحليلي،موفقيت آموزشگاهي............................................................. 31

2-3-15- رابطه بين شخصيت و هوش ........................................................................... 33

2-4- هيجان ..................................................................................................................... 34

2-4-1- واژه هيجان ................................................................................................. 34            

2-4-2- تعريف هيجان ............................................................................................. 36

2-4-3- ابعاد هيجان ......................................................................................................... 38

2-4-4- وظايف و فوايد و نقش هيجان ها ....................................................................... 39

2-4-5- انواع هيجان ............................................................................................... 39

2-4-6- نظريه هاي هيجان........................................................................................... 40

2-4-7- نقش هيجان ها در هوش .................................................................................... 43

2-4-8- شناخت و هيجان ............................................................................................. 44

2-5- تاريخچه هوش هيجاني.............................................................................................. 44

2-5-1- تعاريف هوش هيجاني ....................................................................................... 47

2-5-2- نگاهي به ظهور مفهوم هوش هيجاني ..................................................................... 48

2-5-3- مدل هاي هوش هيجاني............................................................................. 51

2-5-4- ابعاد هوش هيجاني .................................................................................................... 63

2-5-5- مولفه هاي هوش هيجاني ......................................................................................... 63

2-5-6- هوش هيجاني و سرنوشت ................................................................................................ 65

2-5-7- عوامل اثرگذار برهوش هيجاني وتوانايييارگيري....................................................... 66

2-5-8- هوش هيجاني و آموزش و پرورش ............................................................................. 68

2-5-9- هوش هيجاني و موفقيت تحصيلي ............................................................................ 70

2-5-10- ارتباط افسردگي و هوش هيجاني................................................................... 71

2-5-11- بهزيستي از نتايج هوش هيجاني.......................................................................... 72            

2-5-12- هوش شناختي و هوش هيجاني و تفاوت آن ........................................................... 72

2-5-13-كف ها و و سقف ها ............................................................................... 75

2-5-14- دو نكته كليدي در مورد هوش هيجاني .................................................... 76

2-5- 15- مزاياي هوش هيجاني............................................................................... 77

2-6- راهنمايي در طول مشکلات......................................................................................... 78

2-7- جايگاه تمام هوس ها ................................................................................................ 80

2-8- تحقيقات انجام شده در داخل از كشور ........................................................................ 81

2-9- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور........................................................................ 85

فصل سوم : شيوه­ي اجراي تحقيق

3-1- مقدمه  ............................................................................................................... 92

3-2- روش تحقيق ............................................................................................................ 92

3-3- جامعه آماري ............................................................................................................ 92

3-4- نمونه آماري ............................................................................................................. 92

3-5-  روش نمونه‌گيري...................................................................................................... 93

3-6- ابزار  اندازه‌گيري تحقيق............................................................................................. 93

3-7- روش گردآوري اطلاعات........................................................................................... 94

3-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات ................................................................................... 95

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده­ها 

4-1-  مقدمه  ....................................................................................................... 96

4-2 – توصيف آماری نتایج................................................................................................ 96

4-2-1- سن پاسخگويان....................................................................................................... 96

4-2-2- شغل والدين......................................................................................................... 97

4-2-3- تحصيلات والدين......................................................................................... 98

4-2-4- موقعيت فرد درخانواده...................................................................................... 99

4-2-5- توصيف آماري هوش شناختي.............................................................................. 100

4-2-6- توصيف آماري هوش هيجاني.................................................................... 100

4-2-7- توصف آماري پيشرفت تحصيلي......................................................................... 102

4-3- تحليل داده ها ........................................................................................................... 102

4-3-1- فرضيه اصلي.......................................................................................................... 102

4-3-2- فرضيه هاي فرعي....................................................................................... 103

4-4- يافته هاي جانبي........................................................................................................ 104

4-4-1- - بررسي ارتباط بين سن افراد با............................................................................. 104

4-4-2- بررسي رابطه بين هوش هيجاني، هوش شناختي و پيشرفت تحصيلي با..................................................... 105

4-4-3- - بررسي رابطه بين هوش هيجاني، هوش شناختي و پيشرفت تحصيلي با.................................................. 106

4-4-4- بررسي رابطه بين هوش هيجاني، هوش شناختي و پيشرفت تحصيلي با..................................................... 106

4-4-5- - بررسي رابطه بين هوش هيجاني، هوش شناختي و پيشرفت تحصيلي با.................................................. 107

4-4-6- بررسي رابطه بين هوش هيجاني، هوش شناختي و پيشرفت تحصيلي با..................................................... 107

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

    5-1- خلاصه................................................................................................... 108

5-2- بحث ونتيجه گيري.................................................................................................... 110

5-3- محدوديت ها ........................................................................................................... 113

5-4- پيشنهادات  .............................................................................................................. 113

 منابع  

فهرست منابع فارسي ........................................................................................................... 114

 فهرست منابع انگليسي ........................................................................................................ 118

 ضمائم  120

شامل 124 صفحه فایل word قابل ویرایش


خرید آنلاین


سایر محصولات

دانلود تحقيق رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه اول متوسطه


هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه اول متوسطه است.در این پژوهش از روش تحقيق همبستگیاستفاده شده است.جامعه آماریاین پژوهش  

ادامه مطلب  
تحقيق درباره بررسی علل موثر درافت تحصيلي دانش آموزان ابتدایی در قالب ورد (word)


تحقيق درباره بررسی علل موثر درافت تحصيلي دانش آموزان ابتدایی خلاصه ای از تحقيق:مهمترین عوامل فردی كه در پيشرفت تحصيلي ( افت تحصيلي) درس ریاضیات دوره ابتدایی نقش دارند عبارتنداز : 1- داشتن هدف 2-

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق عنوان رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه اول متوسطه


آموزش و پرورش زیربنا و لازمه زندگی هر فرد بوده و عامل مهم تكامل و تعامل انسانی است و از عوامل اصلی پيشرفت تمدن بشری شمرده می‌شود. در دنیای پیجیده امروزی، هر فرد مدت زیادی از زندگ

ادامه مطلب  
دانلود تحقيق در مورد هوش مصنوعی؛ تاریخچه، تعاریف و کاربردها- در قالب ورد(word)13صفحه


هوش مصنوعی، هوش صناعی یا هوش ماشینی (به انگلیسی: Artificial Intelligence) به هوشی که یک ماشین در شرایط مختلف از خود نشان می‌دهد، گفته می‌شود. به عبارت دیگر هوش مصنوعی به سیستم‌های

ادامه مطلب  
دانلود مقاله بررسی هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي


دانلود مقاله بررسی هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيليدانلود مقاله بررسی هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي مقدمه 2بیان مسئله پژوهش 3اهمیت پژوهش 4اهداف پژوهش 4فرضیه پژوهش 51- هوش منطقی 71-1 مفهوم کلی هوش 71-2 عامل وراثت و محیط تأثیرگذار بر هو

ادامه مطلب  
مقایسه هوش هيجاني و جرات ورزی در دانش اموزان دختر و پسر نابینا و عادی


مقایسه هوش هيجاني و جرات ورزی در دانش اموزان دختر و پسر نابینا و عادیچكیده :  پژوهش حاضر، به منظور مقایسه هوش هيجاني و جرأت ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیل

ادامه مطلب  
هوش (word) 70 صفحه


عنوان : هوشقالب بندی :wordتعداد صفحات : 70 فهرست مطالبچکیـده 1مقـدمه. 3بیان مسئله. 5اهمیت مسئله. 6هدف پژوهشی.. 7سؤال پژوهشی.. 7تعریف عملی مفاهیم و متغیـرهای مورد مطالعـه. 8مقیاس اندازه گیـری متغیـرها 8نقش متغیـرها 8پیشینـة پژوهش... 10زمینـه نظری مسأله مور

ادامه مطلب  
دانلود مقاله کامل درباره لزوم اندازه گیری هوش هيجاني و دلالت های ارتقاء تحصيلي خود به خود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه :35 بخشی از متن مقالهلزوم اندازه گیری هوش هيجاني و دلالت های ارتقاء تحصيلي خود به خود  ضرورت های دیگری

ادامه مطلب  
تحقيق درباره رابطه هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه اول متوسطه


فرمت فایل :        Word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات :  236صفحه    

ادامه مطلب  
هوش هيجاني و کاربرد آن در مدیریت (word) 16ص


عنوان :هوش هيجاني و کاربرد آن در مدیریتقالب بندی :wordتعداد صفحات:16 محتویاتچکیدهمقدمههوش هيجاني چیست؟مغز هيجانيعوامل مؤثر در هوش هيجانيابعاد هوش هيجاني در مدیریت و رهبریهوش هيجاني و رهبری گروهروشهای صحیح اجرای برنامه آموزش هوش ه

ادامه مطلب  
logo-samandehi