تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پرونده هاي كارآموزيشناسه محصول: 1016044
موجود

پرونده هاي كارآموزي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پرونده هاي كارآموزي

پرونده هاي كارآموزي

نام فایل : پرونده هاي كارآموزي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 23

حجم : 101 کیلوبایت


كلاسه پرونده: 86/456
شماره پرونده كارآموز:
تجديد نظر خواه: سعيد
مجتمع و شعبه رسيدگي: اراك پنجم تجديد نظر
شماره دادنامه: 86/119
تجديد نظر خوانده: محمد
تاريخ ابلاغ: 19/3/86
موضوع دادنامه: ايراد ضرب و جرح عمدي و توهين
گرد شكار پرونده: در مورخه 10/9/85 گزارش از كلانتري بخش 18 سنجان مبني بر وقوع درگيري در شهرك نبش كابينت سازي ققنوس كه شخصي بنام سعيد جهت وصول طلب خود به مغازه مراجعه و با مالك و شاگرد مغازه درگير و آنها را مضروب و متواري كرده و ضمنا افراد مضروب به پزشكي قانوني معرفي شده اند به دادسرا ارائه گرديده است سپس داديار محترم با ارجاع پرونده به كلانتري دستور شناسائي و احضار متهم و در صورت امتناع از حضور جلب متهم را صادر مي نمايد. سپس كلانتري محترم در گزارشي به دادسرا اعلام ميدارد كه متهم به كلانتري مراجعه نمود و حضورا به وي ابلاغ شد كه در جلسه حضور يابد سپس داديار محترم پرونده را به كلانتري ارجاع داده و بيان مي دارند كه اظهارات شهود شكات اخذ گردد و با مراجعه به محل از اهالي و مطلعين در خصوص موضوع و شروع كننده اوليه درگيري استعلام شود. سپس كلانتري محترم در اين زمينه اقدام نموده و شهود اخذ شهادت مي نمايد و شهود اظهار داشتند كه ما در داخل كابينت سازي مشغول بكار بوديم و شخصي به نام سعيد(متهم) وارد شد و از صاحب مغازه(محمدرضا) تقاضاي طلب خود را نمود و ايشان بيان كرد كه چند روزي صبر كنيد ولي ايشان قصد داشت به جاي طلب خود كابينت ببرد كه با هم درگير شدند و ايشان(متهم) با موزائيك بر سر محمد(شاگرد مغازه) زد و آنرا مضروب نمود. سپس به تاريخ 4/10/85 پرونده جهت رسيدگي به داديار محترم تقديم گرديد. سپس داديار محترم دستور مقتضي را صادر نمود كه پرونده به همراه شكات و متهم به دادسرا ارسال گردد. سپس در تاريخ 17/10/85 متهم به كلانتري مراجعه مي نمايد و پرونده جهت تحقيقات به دادسرا ارسال مي گردد. و به تاريخ 17/10/85 دادسرا محترم تشكيل جلسه داده و متهم اظهار ميدارد كه من فقط با آقاي محمدرضا(مالك مغازه) درگير شدم و محمد(شاگرد مغازه) را من نزده ام. و هم چنين اظهار ميدارد كه سنگ در دستش بوده است. و متهم با صدور قرار كفالت و معرفي كفيل آزاد مي گردد. سپس داديار محترم پرونده را به كلانتري اعاده مي نمايد تا آقاي محمد(شاگرد مغازه) احضار و جهت تعيين ميزان ارش به پزشكي قانوني معرفي گردد و سپس شخص مذكور به پزشكي قانوني معرفي گرديد و معاينه در مورد ارش ايشان اظهارنظر مي شود. و همچنين به شكات ابلاغ مي گردد تا به دادسرا مراجعه نمايند. سپس پرونده به دادسرا ارجاع ميگردد ولي به دليل اينكه شكات حضور پيدا نمي كنند مجددا پرونده كلانتري فرستاده مي شود. و در تاريخ 27/10/85 پس از ابلاغ به شكات آنها به دادسرا مراجعه و در همان تاريخ جلسه تشكيل گرديد. و اظهارات آنها استماع گرديد. و يكي از شكات به نام محمدرضا(صاحب مغازه) اظهار داشت كه از متهم به خاطر ايراد ضرب و جرح عمدي شكايت دارم كه البته به دليل اينكه صدمه جدي نديدم به پزشكي قانوني مراجعه نكردم. واحد ديگر از شكايت به نام محمد(شاگرد) اظهار داشت كه بنده براي ميانجي وارد شدم كه ايشان(متهم) با آجر به سر و گردن بنده زده سپس داديار محترم براساس شكايت شاكي خصوصي و گواهي پزشكي قانوني و اظهارات شهود و اقرار ضمن متهم در دادسرا بر وقوع درگيري و داشتن سنگ در دست قرار مجرمين را صادر نمود و سپس مبادرت به صدور كيفرخواست داير بر ايراد ضرب و عمد و توهين نمود. سپس پرونده جهت رسيدگي به شعبه 108 جزايي ارسال گرديد. سپس به تاريخ 2/2/86 دادگاه محترم تشكيل جلسه داده و متهم در آخرين دفاعيات اظهار ميدارد كه آقاي محمدرضا(مالك مغازه) شروع درگيري كرد و من دفاع كردم و ضربه به ايشان زدم ولي محمد(شاگرد) را نزدم. در نهايت دادگاه ختم رسيدگي را اعلام نمود و مبادرت به صدور راي كرد.
راي دادگاه بدوي:
دادگاه محترم با توجه به جميع محتويات پرونده و تحقيقات گسترده به عمل آمده و گواهي پزشكي قانوني مضبوط در پرونده و اظهارات مقرون به اقرار متهم و احراز حضور درگيري و اظهارات مطلعين و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده اتمام انتسابي محرز مستندا به مواد 480 و 368 و 608 قانون مجازات اسلامي اولا از حيث بزه توهين نامبرده را به تاديه مبلغ يكصد هزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم نموده ثانيا از حيث بزه ايراد ضرب و جرح عمدي وارده به آقاي محمد و در مورد جراحت مكاحمه لب فوقاني متهم موصوف را با تاديه سه صدم ديه كامل و جراحت داميه سمت راست صورت به تاديه دو صدم ديه كامل و در مورد خراشيدگي در حد حارصه قدام گردن به تاديه يك درصد ديه كامل تحت عنوان ارش و در مورد آسيب وارده به ونزان 6 به تاديه سه هزارم ديه كامل تحت عنوان ارش در حق شاكي خصوص محكوم نموده كه در تاريخ 19/3/86 به متهم ابلاغ گرديد. سپس در فرجه قانوني متهم اعتراض نمود و پرونده جهت تجديد نظر به استان ارسال گرديده است و در دست رسيدگي مي باشد.
نظريه كارآموز:
به نظر مي رسد كه چون در اظهارات و شكايت شاكي موضوعي دال بر توهين عملي وجود نداشته بزه انتسابي براي متهم محرز نبوده و دادنامه از اين حيث قابل تجديد نظر خواهي مي باشد ولي از حيث ديه چون مقدار آن براساس ماده 232 آيين دادرسي كيفري كمتر از 5/1 ديه كامل است قابل تجديد نظرخواهي نيست.
كلاسه پرونده: 86/309
شماره پرونده كارآموز:
تجديد نظرخواه: نورالله
مجتمع و شعبه رسيدگي: شعبه پنجم تجديد نظر استان مركزي
تجديد نظر خواسته استرداد و سفته و مدارك
تجديد نظر خوانده: عليرضا
گردشكار: در مورخه 5/2/86 دادنامه اي از شعبه چهارم حقوقي دادگاههاي عمومي و حقوقي اراك صادر گرديد كه در اين دادنامه اين چنين عنوان شده كه در خصوص دادخواست تقديمي آقاي نورالله به طرفيت عليرضا مبني بر الزام خوانده به تحويل حدود 10 فقره سفته و يك فقره قبض عادي و هزينه دادرسي مقرم به يازده ميليون ريال نظر به اينكه خواهان دادخواست خود را مسترد نمود در اجراي بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست صادر گرديد و در تاريخ 25/2/86 به آقاي نورالله ابلاغ گرديده و ايشان در فرجه قانوني به اين راي اعتراض نمود و دادخواست تجديد نظرخواهي خود را تنظيم و تحويل نمود. سپس پرونده جهت تجديدنظر به استان ارسال گرديد. سپس قاضي محترم دادگاه تجديدنظر شعبه پنجم ضمن ارسال اخطاريه به تجديدنظر خوانده از او مي خواهد كه لايحه دفاعيه خود را در مهلت مقرر به دادگاه ارائه نمايد. سپس وكيل حمايتي تجديد نظر خوانده لايحه دفاعيه معترضانه را به دادگاه محترم ارائه نمود سپس دادگاه تجديد نظر به تاريخ 20/4/86 تشكيل جلسه داده و با بررسي مجموع محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي نمود.
راي دادگاه تجديد نظر به دادگاه محترم نظر به اينكه تجديد نظر خواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه بر اركان دادنامه تجديد نظر خواسته لطمه وارد ساخته و نقض آنرا ايجاب نمايد به عمل نياورده و توجه به محتويات پرونده راي مذكور مغايرتي با موازين قانوني نداشته و از حيث رعايت اصول و تشريفات نيز مشمول هيچ يك از جهات مقرر در ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور معرفي نيست بنابراين اين ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه به استناد 353 قانون مذكور راي تجديد خواسته را با اصلاح تاييد نمود و بيان داشت كه راي قطعي است.
نظريه كارآموز:
در بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني آمده است خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي دادخواست خود را مسترد كند در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواشت صادر نمايد كه پرونده فوق الذكر به جهت اينكه خواهان دادخواست خود را مسترد نموده قرار ابطال دادخواست صادر شده است.
كلاسه پرونده: 86/386
شماره پرونده كارآموز:
...

خرید آنلاین


سایر محصولات

گزارش کار آموزی در دادگاه


گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی  با فرمت قابل ویرایش ورد (word) و با پسوند Doc آماده شده و برای دانلود شما عزیزان بر روی سرورهای سایت قرار کرفته است. شما برای دانلود این گزارش کارآموزی/کارورزی لازم است ابتدا از طریق پایین صفحه پرداخت را انجام داده س

ادامه مطلب  
گزارش کار آموزی در دفتر حقوقی


گزارش کارآموزی در دفتر حقوقی با فرمت قابل ویرایش ورد (word) و با پسوند Doc آماده شده و برای دانلود شما عزیزان بر روی سرورهای سایت قرار کرفته است. شما برای دانلود این گزارش کارآموزی/کارورزی لازم است ابتدا از طریق پایین صفحه پرداخت را انجام داده سپس ل

ادامه مطلب  
دانلود گزارش كارآموزی كاشی مریم


دانلود گزارش كارآموزی كاشی مریمدانلود گزارش كارآموزی كاشی مریم تمدن کهن ایران زمین سهم بزرگی در تکامل فرهنگ و تمدن بشری داشته است. سفال های به دست آمده از کاوش های باستان شناسی بر قدمت چندین هزار ساله هنر و صنعت سرامیک در این مرز و بوم گواهی می ده

ادامه مطلب  
دانلود كارآموزی ساختمان های بتنی شركت آرمان‌


كارآموزی ساختمان های بتنی شركت آرمان‌كارآموزی ساختمان های بتنی شركت آرمان‌ یقیناً قدیمی بودن استفاده از سرپناه یا مسكن معلوم است ولی تقریباً آن را می‌توان همزمان با پیدایش انسان دانست، بشر از همان ابتدا برای مصون ماندن

ادامه مطلب  
كارآموزی بررسی عملكرد و نگهداری از سد و شبكه


كارآموزی بررسی عملكرد و نگهداری از سد و شبكهكارآموزی بررسی عملكرد و نگهداری از سد و شبكه استان خوزستان با وسعت 67282 كیلومتر مربع دارای 5 رودخانه‎ كارون ، دز ، كرخه ، زهره و هندیجان با آورد سالانه جمعاً 6/31 میلیارد مترمكعب آب می&

ادامه مطلب  
پرونده های كارآموزینام فایل : پرونده های كارآموزی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 23
حجم : 101 کیلوبایت
كلاسه پرونده: 86/456شماره پرونده كارآموز:تجدید نظر خواه: سعیدمجتمع و شعبه رسیدگی: اراك پنجم تجدید نظرشماره دادنامه: 86/119تجدید نظر خوانده: محمدتاریخ ابلاغ: 19/3/86موضوع دادنامه: ایراد ضرب و

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد دارایی های بلوکه شده ایران در جهان


فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش) تعدا 11 صحفه    دارایی های بلوکه شده ایران در جهانآمریكا یكی از ملكهای ایران را تخریب و به پاركینگ تبدیل نموده است و بقیه ملكها را اجاره داده و درآمدهای ناشی از اجاره را به حساب مشخص

ادامه مطلب  
گزارش كارآموزی 5نام فایل : گزارش كارآموزی 5
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 140
حجم : 479 کیلوبایت
کلاسه پرونده : 83/ ج/ 2009دادسرای ناحیه 6 (خارک)، شعبه 7شاکی: مهدیمشتکی عنه : یوسفموضوع شکایت : قتل غیر عمدگردش کاربرگ بازجویی از متهم ضمیمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسیر غرب به شرق زیر پل سیدخند

ادامه مطلب  
گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاری


دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاریبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :گزارش كارآموزی در کارگاه جوشکاریدر ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاری یك جوشكار باید از ایمنی كامل برخوردار باشد. تا آسیبی شامل حا

ادامه مطلب  
دانلود گزارش كارآموزی نصب و راه اندازی و طراحی آسانسور


فهرست مطالبخلاصه ی گزارش كارآموزی فصل اولتاریخچه‌ی شركت آسانسور و تاریخچة آنتاریخچه آسانسور در ایرانفصل دوماصول عملكرد آسانسورنیازها و سلایق کودکان در طراحی آسانسورسیستم محرکه آسانسورهای سریعآسانسور چی خاطره ا

ادامه مطلب  
logo-samandehi