تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

گزارش دادگاه 4شناسه محصول: 1015947
موجود

گزارش دادگاه 4

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

گزارش دادگاه 4

گزارش دادگاه 4

نام فایل : گزارش دادگاه 4

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 39

حجم : 150 کیلوبایت


کلاسه پرونده: 85/39/617
دادگاه تجدید نظر استان شعبه 39
تجدید نظرخواه: افشین
تجدید نظرخوانده: ولی رضا
موضوع تجدید نظرخواهی: صدور چک بلامحل
و ملاحظه رسید عادی مورخه 27/6/76 که تصویر آن پیوست پرونده می باشد و تایید آن از ناحیه طرفین و برابر اظهار آنان مورخه 28/8/76 صادر شده است لذا تاریخ واقعی صدور چک مذکور مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد و عده دار تلقی و فاقد وصف جزایی می باشد. لذا با قبول واخواهی و به استناد ماده 13 قانون اصلاح صدور چک مصوب 1382 ضمن نقض و فسخ دادنامه غیابی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد و راجع به دادخواست تقدیمی آقای ولی رضا به طرفیت افشین به خواسته مطالبه مبلغ .... بابت خواسته ضرر و زیان وارده نظر به دادخواست خواهان و مستندات وی و ملاحظه چک مذکور و گواهی عدم پرداخت آن و با التفات به این که وجود چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال و نه خوانده می نماید و دلایل کافی از ناحیه خوانده مبنی بر عدم اشتغال ارأیه نگردیده لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت تلقی و مستنداً به مواد 198-519 ق. آ. د. م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... بابت اصل خواسته و مبلغ ... بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد راس صادره حضوری و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
در برگه ای که ولی رضا و وکیل او امضا کرده اند نوشته اند که چک بابت ضمانت اشکان در پرونده کلاسه از افشین دریافت گردیده تا ایشان را در روز شنبه به دایره 15 اداره آگاهی معرفی نمایند و چک را مسترد و یا در صورت تضمین چک فوق التوصیف باید که درست مورد قبول شاکی قرار گیرد شاکی نسبت به وصول چک و سپس رضایت در پرونده اقدام نمایند. پرونده طبیعی خود را تا صدور حکم طی نماید.
لایحه ای افشین تقدیم کردهاست که با توجه به این که در این پرونده متهمان اشکان و افشین برائت گرفته اند درخواست برگه برائت را دارم که در بایگانی راکد نگه داشته شده خواهشمندم برگه را به من دهید تا جهت رفع ابهام به دادگاه ارأیه و یا تاییدی که مورد مذکور را از بابت تبرئه نشان گر باشد ارأیه فرمایند. لایحه اعتراضیه افشین ضمیمه است. در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی افشین که به موجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 46000000 ریال موضوع یک فقره چک بلامحل به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده آقای ولی رضا محکوم گردیده توجها به مندرجات پرونده نظریه این که در سطر ششم رسید ابرازی از ناحیه تجدید نظر خواه صراحتاً قید گردیده شاکی نسبت به وصول وجه چک و سپس اعلام رضایت اقدام نماید استحقاق تجدید نظر خوانده به دریافت مبلغ مندرج در چک مختلف فیه برأی دادگاه محرز بوده علی هذا ضمن رد تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده 358 ق. آ. د. م دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید این رأی قطعی است.
نظریه کارآموز: بنابر قانون صدور چک سابق صدور چک وعده دار وصف مجرمانه داشت و برأی آن مجازات در نظر گرفته شده بود لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 از صدور چنین چک هایی جرم زدایی شد و فقط صدور و چک بلامحل که حال باشد جرم تلقی شد ولیکن این امر انع از این نمی شود که بتوان خسارات ناشی از تأخیر تادیه و هزینه دادرسی و همچنین اصل مبلغ چک را مطالبه نمود ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی در این مورد اشعار می دارد «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاق آن ثابت شود»
مطابق ماده 519 همین قانون خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برأی اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
دادگاه تجدید نظر برأی تایید رأی به قانون آیین دادرسی کیفری استناد ننموده و مستند وی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است به نظر می رسد علت این باشد که پرونده فاقد وصف کیفری است زیرا که نسبت به اتهام منتسب به مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر شده است به این معنی که دادگاه فعل منتسب به متشکی عنه را جرم می داند.
کلاسه پرونده: 85/39/738
دادگاه تجدید نظر استان، شعبه 39
تجدید نظرخواه: حمید رضا تحت وکالت عباس علیزاده
تجدید نظرخوانده: فاطمه
موضوع تجدید نظرخواهی: فروش مال به قصد فرار از ادای دین و عدم انجام تعهدات
گردش کار:
عباس علیزاده وکیل تجدید نظر خواه است لایحه داده است با عنایت به این که وقت رسیدگی به پرونده فوق الذکر ساعت 10 صبح مورخه 16/7/85 تعیین گردیده واحدی از موکلین بنده به نام حمیدرضا تحت بازداشت و در زندان اوین به سر می برد لذا استدعا می گردد دستور فرمایید مشارالیه جهت حضور در جلسه رسیدگی از زندان اوین در وقت مقرر احضار گردد. رئیس شعبه دستور داده است زندانی تحت الحفظ به دادگاه اعزام شود. دستور برأی ریاست زندان اوین است مبلغ 000/000/100 ریال وجه الکفاله صادر شده است و فعلا بلاتکلیف است. تجدید نظر خواه فاقد سابقه کیفری است رأی دادگاه بدوی ضمیمه است: در خصوص دعوی فاطمه به طرفیت حمید رضا به خواسته مطالبه نفقه معوقه با این توضیح که خواهان بیان داشته خوانده همسر شرعی و قانونی بنده می باشد که مدت نه ماه می شود که مرا از منزل بیرون کرده و علی رغم این که اینجانبه حاضر به تمکین بودم در منزل پدرم هستم و هیچ گونه نفقه و خرجی پرداخت نمی نماید که خوانده با ارسال لایحه ای و ضمیمه نمودن یک دادنامه کیفری بیان داشته که وی شکایت کیفری ترک اتفاق نموده و به لحاظ این که حاضر به تمکین بوده قرار منع تعقیب صادر شده و خواهان در جواب بیان داشته من بعد از آن به منزل ایشان رفتم ولی باز مرا بیرون کردند که خوانده دلیل و مدرک دیگر که دال بر عدم تمکین خواهان باشد ارأیه نداشته که موضوع به کارشناس ارجاع و پس از اعلام نظر مکتوب و ابلاغ به طرفین مصون از اعتراض بوده فلذا دادگاه با وصف ذکر شده خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستندا به مواد 1106 و 1107 قانون مدنی خوانده را محکوم به پرداخت ماهیانه از 27/12/83 لغایت صدور حکم به مبلغ یک میلیون ریال به عنوان نفقه در حق خواهان صادر و اعلام ماهیانه که رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
مجدداً در سال 85 دادنامه ای از همان شعبه دادگاه خانواده صادر شده است که خواهان در آن حمیدرضا است که در زندان به سر می برد: در خصوص دادخواست آقای حمیدرضا به طرفیت فاطمه به خواسته کاهش اقساط مهریه موضوع دادنامه شماره 1272-11/7/84 بدین شرح که خواهان اظهار داشتند به علت عدم پرداخت اقساط مهریه برابر دانامه مذکور مدت ده ماه است که در زندان به سر می برم و قادر به پرداخت اقساط نیستم راننده تاکسی هستم و وضعیت شغلی و اقتصادی اینجانب تغییری نکرده است خوانده متعاقباً در پاسخ دفاعی اظهار داشتند خواهان دارأی یک منزل بوده که در تاریخ 27/12/83 آن را به پدرش منتقل نموده که به علت آن محکومیت کیفری نیز دارند. با کاهش اقساط موافق نیستم خواهان توضیح دادند به دلیل مشکلات مالی خانه را به پدرم منتقل کردم نتیجتاً دادگاه نظر به مراتب فوق و رویت دادنامه فوق الاشعار که ضم پرونده نیز می باشد و دلالت دارد که دادگاه با لحاظ جمیع شرأیط خواهان و این که خوانده نتوانسته است مالی از وی معرفی نماید محکوم به را تقسیط نموده است در حالی که در ما نحن فیه خوانده با استناد به دادنامه های شماره ... شعبه 1021 دادگاه عمومی جزایی و ... شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران که دلالت بر محکومیت خواهان به اتهام فروش مال به قصد فرار از دین داشته و در حکم موصوف مندرج است استیفاء دین از اموال انتقال گردیده میسور است بنابرأین به نظر می رسد با ایجاد وضعیت جدید موضوع تشدید اعسار خواهان و عدم توانایی وی در پرداخت اقساط منتفی است و دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد. رأی شعبه 1019 که شاکی فاطمه است ضمیمه است، در خصوص شکایت خانم فاطمه علیه حمیدرضا دایر بر ترک نفقه با توجه به محتویات پرونده و اقدامات انجام شده واظهارات طرفین نظر به این که شاکیه حاضر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادنامه ای از شعبه 250 دادگاه عمومی خانواده ضمیمه است خواسته تمکین است در خصوص دعوی حمید رضا به طرفیت فاطمه به خواسته الزام به تمکین نظر به این که خواهان بیان داشته خوانده همسر شرعی و دایمی بنده می باشد. رونوشتی از عقدنامه را نیز ضمیمه کرده و رابطه زوجیت آنها نیز محرز می باشد که طرفین در جلسه دادگاه حاضر و خواهان اذعان داشته که زوجه منزل را ترک نموده و چندین بار دنبال ایشان رفته ولی حاضر به بازگشت و تمکین نمی باشد که زوجه نیز در دفاع بیان داشته که من امنیت جانی ندارم و خواهان دست بزن دارند مدرکی ندارم ولی شهود دارم که قرار استماع شهادت صادر که در جلسه دادگاه شهود را حاضر ننموده فلذا دفاع موثری نیز ننموده که دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 1102 الی 1108 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می گردد که در صورت عدم تمکین از سوی زوجه وی ناشزه محسوب و مستحق نفقه نخواهد بود که رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. لایحه وکیل تجدید نظر خواه ضمیمه است که اظهار داشته است آپارتمان منتقل شده توسط حمید رضا از محل وجوه دریافتی به صورت قرض الحسنه از پدرش خریداری گردیده پس از گذشت مدتی به علت اعتراض سایر برادران و اعضای خانواده حمیدرضا جهت آرامش دادن به وضعیت مذکور تصمیم به انتقال آپارتمان گرفته، جهت انتقال رسمی ملک انجام تشریفات مربوطه از جمله اخذ پایان کار شهرداری – استعلام از دارأیی - پرداخت عوارض نوسازی و ... ضروری بوده که تهیه این مدارک حدوداً یک ماه به طول می انجامد. با عنایت به این که ملک مزبور در نهم فروردین 84 منتقل شده و کلیه ادارات دولتی از مورخه 29 اسفند تا 4 فروردین تعطیل می باشند و حسب مدارک موجود انجام اقدامات مقدماتی برأی انتقال ملک از ابتدای اسفند 83 آغاز شده و حسب اظهارات موکل بنده زوجه از این موضوع کاملا مطلع بوده و پس از انتقال ملک خانم فاطمه مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و نفقه معوقه به دادگاه خانواده می نماید حمیدرضا در هنگام انتقال ملک هیچ محکومیت مالی قطعی نداشته است.
بر اساس دادنامه دادگاه خانواده خانم فاطمه در اظهارات خود در دادگاه اعلام داشته است حمیدرضا ملک را به پدرش در 27/12/83 منتقل کرده است در صورتی که انتقال آپارتمان در تاریخ 9/1/84 بوده است. تاریخ تقدیم دادخواست پس از انتقال ملک می باشد. در مورخه 27/12/83 خانم فاطمه شکایت کیفری ترک اتفاق نموده است که حمیدرضا تبرئه شده است در مورخه 30/1/84 (نه روز پس از انتقال ملک) خانم فاطمه مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه می نماید. در مورخه 1/4/84 (دو ماه و 21 روز پس از انتقال ملک) خانم فاطمه مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه نفقه معوقه می نماید که حکم قطعی هنوز صادر نشده است و در دادگاه تجدید نظر می باشد. بر اساس مواد 523 و 524 قانون آیین دادرسی مدنی: مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی که موضوع این پرونده انتقال آپارتمانی به مساحت 54 متر مربع در جنوب تهران است قطعاً جزو مستثنیات دین محسوب گردیده و به هیچ عنوان قابل توصیف نبوده حتی در صورت عدم انتقال ملک، خانم فاطمه نمی توانست طلب خود را از محل این ملک استیفا نمایند. جلسه تجدید نظر تشکیل شده است اصحاب دعوی و وکیل تجدید نظرخواه در جلسه دادرسی حضور دارند. مدیر دفتر شعبه از دادگاه بدوی خواسته است تا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید. رأی دادگاه صادر شده است.
در خصوص تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره ... که به موجب آن موکل به اتمام فروش مال به قصد فرار از دین به حبس محکوم گردیده اند با امعان نظر در مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن اعتراضات وکیل تجدید نظرخواه تکرار مدافعات گذشته است که خدشه ای به نظر و استنباط دادگاه وارد نساخته و موثر در مقام نیز نمی باشد و از حیث اصول و قواعد دادرسی و تطبیق مورد اتمام با قانون و ثبوت جرم ایرادی بر دادنامه صادره وارد نبوده لذا ضمن رد اعتراض النهایه از توجه به وضعیت خاص آنان مستحق ارفاق و تخفیف در مجازات تشخیص و با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقال و به تجویز ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه مجازات حبس آقای حمیدرضا را به 91 روز و آقای احمد (پدر حمید رضا) را به 2 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف نموده و به کیفیت مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. رأی صادر قطعی است. گواهی از سوی مدیر دفتر شعبه صادر شده است که دادنامه به وکیل تجدید نظر خواه در تاریخ .... ابلاغ و قطعی شده است این گواهی صرفا جهت تقدیم به دفتر شعبه تشخیص دیوان عالی کشور صادر و با ابطال تمبر قانونی رسمیت دارد.
نظریه کارآموز: بنابر بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن، پرونده به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می شود. در این پرونده نیز ادله و مدارکی که بتواند به اساس رأی دادگاه بدوی لطمه وارد کند ابراز نشده است بنابرأین دادگاه رأی صادره را تایید نموده است صرفا مجازات دو مرتکب جرم را تخفیف داده به کمتر از حداقل رسانده است. در این مورد رأی صادره از دادگاه تجدید نظر قطعی است لیکن بنابر فراز دوم تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می توان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شود درخواست تجدید نظر نمود تصمیمی که شعبه تشخیص در این مورد اتخاذی کند قطعی و غیر قابل اعتراض است لیکن در صورتی که رییس قوه قضاییه هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد. جهت درخواست تجدید نظر از شعبه تشخیص خلاف بین قانون یا شرع می باشد و منظور از خلاف بین این است که رأی بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.
کلاسه پرونده: 85/39/180
دادگاه تجدید نظر استان، شعبه 39
شاکی:
...

خرید آنلاین


سایر محصولات

تحقیق در مورد حقوق زنان در جامعه


63 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقگزارش نشست قضایی استان پاسخ به پرسش‌های359 تا 361 تنظیم: حمید مهدی‌پور، قاضی حوزه معاونت سوال 359- دادگاه بدوی دعوی خواهان

ادامه مطلب  
گزارش کار آموزی در دفتر حقوقی


گزارش کارآموزی در دفتر حقوقی با فرمت قابل ویرایش ورد (word) و با پسوند Doc آماده شده و برای دانلود شما عزیزان بر روی سرورهای سایت قرار کرفته است. شما برای دانلود این گزارش کارآموزی/کارورزی لازم است ابتدا از طریق پایین صفحه پرداخت را انجام داده سپس ل

ادامه مطلب  
تحقیق درمورد آشنایی با نظام قضایی آلمان


مشخصات فایلعنوان: تحقیق درمورد آشنایی با نظام قضایی آلمانقالب بندی: وردتعداد صفحات: 18   قسمتی از متونآشنایی با نظام قضایی آلمانا توجه به اینكه سیستم حكومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظ

ادامه مطلب  
گزارش کار آموزی در دادگاه


گزارش کارآموزی در دادگاه عمومی  با فرمت قابل ویرایش ورد (word) و با پسوند Doc آماده شده و برای دانلود شما عزیزان بر روی سرورهای سایت قرار کرفته است. شما برای دانلود این گزارش کارآموزی/کارورزی لازم است ابتدا از طریق پایین صفحه پرداخت را انجام داده س

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی تطبیقی تجدیدنظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس


       دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی تطبیقی تجدیدنظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس  فهرست مطالبعنوان.......................................................

ادامه مطلب  
آشنایی با نظام قضایی آلمان


بصورت وردword16 صفحهبا توجه به اینكه سیستم حكومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.1- محاكم در ایالت‌های آلماندر ایال

ادامه مطلب  
پروژه نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی. doc


     نوع فایل: wordقابل ویرایش 140 صفحه چکیده:دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 د

ادامه مطلب  
گزارش دادگاه 4نام فایل : گزارش دادگاه 4
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 39
حجم : 150 کیلوبایت
کلاسه پرونده: 85/39/617دادگاه تجدید نظر استان شعبه 39تجدید نظرخواه: افشینتجدید نظرخوانده: ولی رضاموضوع تجدید نظرخواهی: صدور چک بلامحلو ملاحظه رسید عادی مورخه 27/6/76 که تصویر آن پیوست پرونده می باشد و

ادامه مطلب  
دانلودگزارش کارآموزی دادگاه عمومی


دانلودگزارش کارآموزی دادگاه عمومیدانلودگزارش کارآموزی دادگاه عمومی  1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر 22- انواع اوراق قضایی 53- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه 7اصطلاحات 94- دادخواست تمکین و اعسار از پردا

ادامه مطلب  
تحقیق درموردحقوق خانواده


 لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحه:24حقوق خانواده قانون حمایت خانوادهماده 1 : به كلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین د

ادامه مطلب  
logo-samandehi