تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

علل اعتياد جوانانشناسه محصول: 1015135
موجود

علل اعتياد جوانان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

علل اعتياد جوانان

علل اعتياد جوانان

نام فایل : علل اعتياد جوانان

فرمت : .DOC

تعداد صفحه/اسلاید : 9

حجم : 108 کیلوبایت


موضوع تحقيق: علل اعتياد جوانان
درجهان كنوني، دنيا با مشكل اعتياد مواجه است همانطور كه جرايم مواد مخدر بين المللي ترين و سازمان يافته ترين جرايم را تشكيل مي دهد، اعتياد هم بزرگترين و بين المللي ترين مسئله اي است كه در سطح جهان وجود دارد. متاسفانه امروزه بيشترين قربانيان اعتياد، طبقه ي جوان جوامع هستند.
در ايران اولين عاملي كه در گسترش و رواج مواد مخدر بيشترين سهم را داشته است. پذيرش مواد مخدر به عنوان يك داروي موثر ومسكن دردها از سوي مردم وبه علت عدم آگاهي و بي اطلاعي از اثرات مخرب مواد بوده است.
بررسي اعتياد در زمان حاضر از اهميت ويژه اي برخوردار است.از يك طرف جمعيت جامعه ي ايران جوان است و از طرف ديگر جوانان اصلي ترين قربانيان مواد مخدرهستند چرا كه جوانان به خاطر خصوصيات جواني، آسيب پذيري بيشتري دارند چون پويا و جستجو گرند.
در اين تحقيق با توضيح پرسشنامه بين افراد كه اكثراً آقايان بودند آغاز شد. در اين رابطه داده ها جمع آوري شده و مورد ارزيابي قرارگرفتند و نيز تجزيه و تحليل در اين بررسي از محاسبات آماري و نمودارها استفاده شده و از داده هاي از پيش تعيين شده نيز استفاده كرده، و با استفاده از كتابهايي كه در اين رابطه با اين موضوع بودند توانستم مطالبي فراتر ازپرسشنامه درهمين زمينه همراه با نمودار آماري ارائه دهم.
مقدمه:
بازدخترك سرگشته و حيران به دنبال پناهگاهي ميگردد اوكه زندگي را در نگاه هاي خشك و عبوس پدر ديده او كه احساس را هرگز در چهره ي پدر حس نكرده .او كه پدرراجزبه حالت مستي وخماري مشاهده نكرده مي گريزد تا كه ديو سياه شب او را در اين زندان اسير خود نسازد. كبودي پاهايش جاي نوازش هاي بي رحمانه ي پدر است .
آتش سيگارپدرهم چون جهنمّي است كه جان دخترك را مي سوزاند .اوكه تولدش رامرگ بزرگ ميدانداحساس تاسف ميخورد كه تن بي روح وقلب سنگ پدر جزاميد به اين موادخانمانسوزعشقي ديگردرسينه اش ندارد. شايدكه او از ياد برده زندگي چيست ؟
شايد نگاه هاي معصومانه كودكش همچون شراره هاي آتش جانش راميسوزاند .
ديگراعتنايي به آدم هاي اطراف نمي كند ودرگوشه اي سكني گزيده. سرماي سرد زمستان ازيك سووجامه ي كهنه دخترك ازسوي ديگردل رئوف آسمان را به درد مي آورد .
وآسمان دست نوازش خودرا به سردخترك مي كشد و لحافي نرم ولطيف ازجنس بلورهاي برف به روي دخترك پهن مي كند تا ديگر قصّه پدر جان اونشود.
اي دوست آيامن و تو نواي غمگين او را ميفهميم آن هنگام كه ازما كمك مي خواهد.
امّاگويي قلب من وتواز پدر او سخت تر است !پس چرانجات بخش شبهاي دخترك نيستيم آري ما ناله دخترك را نمي فهميم .چراكه اعتياد را بلاي خانمان سوز مي دانيم .اعتياد را ريشه فسادو بدبختي مي دانيم ،اعتيادرابراي مرد، مرگ و نيستي ناموسش ميدانيم. بيا اي عزيزدستان دخترك را در دستانمان گره زنيم تاكه او را از غم وغصّه هاي پدر رها سازيم بيا ناله دختررابهتربفهميم وهرگز نگذاريم عشق وهستي برادرانمان،اين جوانان مرزوبوم را دردامان اعتيادگرفتار ببينيم.
پس به اميد روزي كه ديگربه جاي زمين هاي خشخاش وترياك ،بذر محبت وصميميّت بكاريم ودنيا راگلستاني براي ظهور مهدي (عج)موعودكنيم.
تاريخچه :
انسان ها ازسال هاي نخستين موادمخدرراميشناخته اند واستفاده هاي مختلفي ازآن داشته اند ومانند امروزمصرف آن ممنوع نبوده ومردم ازآن استفادهاي دارويي زيادي مي كرده اند وپزشكان نيزآنها را تجويز مي كردند اين مواد درهمان دوران هم وجود داشته پس اعتياد به اين مواد وافراد معتاد نيز وجود داشته است واين بلاي خانمان سوزازسالهاي پيش گريبان گير خا نواده ها بوده است .
اعتيادوجامعه:
اعتيادعبارت است ازمسموميّت مزمن كه براي فردوجامعه مضراست .بنابراين ابتدا بايد به علّت وچگونگي گرايش به اعتياد توجه كردوآن رابه عنوان يك مشكل اجتماعي كه از شرايط نامساعد اقتصادي واجتماعي ناشي مي شود مورد توجه قراردارد.بسياري از مسايل ومشكلات مهم اجتماعي درارتباط با اعتيادبه وجودمي آيند كه تنها به مواد مخدر و يا اشخاص مصرف كننده مربوط نمي گردد بلكه مشكل آن بيشتر متوجه خود اجتماع است .به هرحال وابستگي واعتيادموضوع پيچيده اي است كه با عوامل گوناگون اجتماعي ،روانشناسي ،علوم پزشكي
مي آميزد وناديده نگاشتن هريك ازعوامل به منزله طفره رفتن ازتوجه لازم به يك مشكل مهم است. مشكل اعتيادبه عنوان يك پديده مهلك كه نتايجش ميتواند اثرات بسيار سويي در
زمينه هاي سياسي ،اقتصادي وفرهنگي جامعه داشته باشد در هرجامعه اي مطرح است ومعمولا" گروهي كه دربرابراين پديده خطرناك بيش ازسايرگروهها آسيب پذيراست همانا (گروه جوان) يك جامعه ميباشندبه طوركلي وقتي صحبت از گروه جوانان مي شود مقصود افرادي بين پانزده تا بيست سال است كه گروهي وسيعي از جمعيّت جهان يعني حدود % 5/8 ازجمعيت كشورهاي پيشرفته و %9/10 ازجمعيت كشورهاي درحال توسعه راتشكيل ميدهند .
آنچه مسلم است دلايل اعتياد بسيار پيچيده است و از فرهنگي به فرهنگ ديگروكشوري به كشور ديگرتفاوت ميكند .
آنچه كه تقريبا همگاني است در بين جوانان بيشترجامعه هاديده ميشود مصرف مواد مخدربه منظور برطرف كردن اضطراب وافسردگي نهفته است .در صورتي كه جوانان به علت نا آگاهي به جاي استفاده ازمكانيسم هاي دفاعي موجود درازبين بردن ناراحتي هايشان به دنبال يك راه حل فوري ومعجزه آسا ميگردند كه اضطراب يا افسردگي خود را برطرف كنند كه معمولا در اين گونه موارد به وسيله دوستان هم سن وسالشان مواد مخدر به آنها معرفي ميگردد به عقيده ي يكي از متخصصان عادت به مصرف مواد مخدرمانندساير عادت ها ،عادت نمي شود مگر با انجام وتامين نيازهاي فرد البته بايد ذكركردكه فقط يك شخصيت فكري مضطرب و يا افسرده نيست كه دچار اعتياد ميگردد بلكه گروه هاي ديگر جوانان نيز ممكن است دچار اين دام شوند .جوانان به علت اينكه مانند بزرگسالان آمادگي پذيرش ومقابله بامشكلات زندگي را ندارند وبرخي ازمشكلات عادي براي آنان به صورت شديد وجدّي جلوه وتظاهر ميكند بنابراين دربرابرمشكلات وخطرات احتمالي آسيب پذيرندبه ويژه دوران بلوغ كه جوانان دچار مشكلات وبحران هايي ميگردند .وظيفه ي بزرگترها ايجاب مي كند كه به طورمنطقي و صحيح با جوانان ومشكلاتشان روبه روگردند.ولي متاسفانه والدين يامربيان آگاهي و اطلاعات اندكي در مورد تحولات روحي دوران بلوغ جوان دارند.لذا به جاي برخورد منطقي ودرست با مشكل جوانان اوراهدف انتقادها وملامت هاي خودقرارميدهند.لذا نمي توانند آنچنان كه بايدوشايدجوان را در برابرمشكلات زندگي وياناراحتي هايش كه ناشي ازدوران بلوغ واحياناكمبودمحبت وعدم درك ازطرف بزرگترهاازخانواده واجتماع فراري شده وبه دنبال يك ماده معجزه گر باشندكه ماده مخدر را مي يابند زيرا جوان مي بيندكه دوستانش نه تنها او را ملامت نميكنند بلكه وي را بيشترو بهتر نيز درك مي كنند لذا هرگونه راه حلي راكه آنان براي رفع مشكل پيشنهادكنند بدون هيچ گونه تامل وتعلقي ميپذيرد...........وهمه چيزازهمين جا شروع مي شود..........ابتدا سيگار..............سپس سيگار همراه حشيش ...........وبلاخره هروئين .
عوامل مؤثردرايجاداعتياد :
عوامل خانوادگي :
1- زمينه هاي خانوادگي :
...

خرید آنلاین


سایر محصولات

تحقیق و پژوهش اعتیاد به مواد مخدر، روانشناسی معتاد و دارو درمانی اعتیاد، 170 صفحه،docx


این تحقیق در مورد اعتیاد به مواد مخدر، روانشناسی معتاد و دارو درمانی اعتیاد در 170صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش و شامل مقدمه،اعتیاد به مواد مخدر، روانشناسی معتاد و دارو درمانی اعتیاد،درمان دا

ادامه مطلب  
مقاله درمورد بیماری اعتیاد؛خلأ معنوی


مشخصات فایلعنوان: بیماری اعتیاد؛خلأ معنویقالب بندی: wordتعداد صفحات: 29  محتویاتقسمتی از متن  بیماری اعتیاد؛خلأ معنوی  گفت وگو         ‌ با آقای فروهر. ت ـ 2

ادامه مطلب  
دانلود مقاله روش تحقیق علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر


       دانلود مقاله روش تحقیق علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر  مقدمهزندگی اجتماعی انسان تحت حاكمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی كه انواع رفتار را در زمینه&zwnj

ادامه مطلب  
مقاله درمورد بررسی علل خانوادگی اعتیاد جوانان منطقه مراوه تپه


مشخصات فایلعنوان : بررسی علل خانوادگی اعتیاد جوانان منطقه مراوه تپهقالب بندی: wordتعداد صفحات: 10  محتویاتمقدمه موضوع تحقیقمسئله تحقیقمفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیقتعریف اعتیاداهمیت و ضرورت تحقیقاهد

ادامه مطلب  
پروژه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان. doc


        نوع فایل: wordقابل ویرایش 98 صفحه مقدمه: این بحث از دیر باز در میان صاحبنظران و دست اندرکاران علوم اجتماعی و تربیتی رواج داشته است و انچه در این تحقیق اهمیت زیر

ادامه مطلب  
از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده


از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده چكیده:اعتیاد به مواد مخدر یكی از انحرافات شایع عصر حاضر است كه سالانه قربانیان بی‌شماری می‎گیرد و آسیبی جدی بر پیكر خانواده و جامعه وارد می‌كند. هرچند اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان بیش از ز

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان


مفاهیم تعریف شده :خشونت ، خشونت خانواده ، اعتیاد ، سوء مصرف و گرایش به اعتیاداهمیت و ضرورت تحقیق :همانطوریکه می دانیم بر اساس هرمهای سنی کشور ما با جمعیتی بسیار جوان روبرو است و درصد بیشتری از جمعیت جامعه ما را

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق اعتیاد جرم یا بیماری


 تعداد صفحات : 56 صفحه         -        قالب بندی :  word                 

ادامه مطلب  
دانلود مقاله بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان ( روش تحقیق )


 تعداد صفحات : 90 صفحه       -       قالب بندی :  word          &

ادامه مطلب  
197 - دانلود پروژه: بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی از جمله خشونت بر گرایش به اعتیاد فرزندان


         فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:    103  همانطوریکه می دانیم بر اساس هرمهای س

ادامه مطلب  
logo-samandehi