تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پايان نامه جرائم خاص عليه بورس . آقای طاهریشناسه محصول: 1016066
موجود

پايان نامه جرائم خاص عليه بورس . آقای طاهری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پايان نامه جرائم خاص عليه بورس . آقای طاهری

نام فایل : پايان نامه جرائم خاص عليه بورس . آقای طاهری

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 101

حجم : 573 کیلوبایت


مقدمه
لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ايجاد يک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زير بيان گردد :
الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع
ب ) اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن
ج ) پرسش های تحقيق
د ) فرضيه های تحقيق
ه ) روش تحقيق و موانع آن
و ) پلان کلی و بيان منطق آن
الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع
زندگی انسان همواره با يک سلسله احتياجات و نيازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتياجات اوليه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از ميوه درختان و پوست حيوانات تأمين می نموده است و چه امروزه که تعداد نيازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکيل زندگی اجتماعی و تراکم جمعيت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسيله اختراعات واکتشافات جديد و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهميت اين مسائل افزوده است .

. گرترود ويليامز ، اقتصاد روزمره ، شکر الله بزرگزاد ، ( تهران ، بنگاه ترجمه و نشرکتاب ، 1348 ) ، ص 10
رشد و گسترش جوامع انساني اثر ديگري نيز به همراه داشته و آن درهم آميختگي شاخه هاي مختلف علومي است كه اساس تمدن بشر امروزي را تشكيل مي دهد. اين امر در چند دهه اخير با چنان سرعتي روي داده است كه ديگر نمي توان حدود و ثغور هر علم را به روشني مشخص كرد. از نتايج اين تعامل و آميزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جديد در قلمرو هر دانش است.
2
دراين بين پيوندهای دو علم حقوق کيفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخيرچه درسطح داخلی و چه درسطح بين المللی درکانون توجهات قرارداشته
حقوق کيفری اقتصادی
است . اين شاخة جديد حقوق کيفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاييدة تعامل دو دانش حقوق کيفری و اقتصاد است . درپاسخ به اين سئوال که چرا وچگونه حقوق کيفری به قلمرو علم اقتصاد نيز ورود پيدا می کند بايدگفت که معيار و ملاک جرم انگاری يک عمل درهرجامعه بشری به اهميت وحساسيت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدين سان اگر ارزشی از آنچنان اهميتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابيرکيفری مورد حمايت قرارگيرد حقوق کيفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آيد .
همانگونه که ملاحظه گرديد يکی از اين ارزش هاکه درچند سال اخير ازحساسيت زيادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بايستی ازآن صيانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالياتی و غيره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گيرند . سياست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بيان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمايت و صيانت کاربردی و عملی درقالب قوانين موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوين مجرمانه به طورخاص درقوانين کيفری پيش بينی می شود تا ضمن بيان ارزشها وتوصيف آنان وحمايت ازکسانی که بزه ديده بالقوه اين اعمال قرارمی گيرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبين يا مرتکبان آن مجازات و تدابير سرکوبگرانه نيز اتخاذ شود . بدين ترتيب فساد اقتصادی ازقبيل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزيع کالاها ومايحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحيح فعاليت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه يک جامعه دچارپديده ای به نام بيماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراين به منظورجلوگيری وپيشگيری ازوقوع بيماری درعرصه اقتصادی وحمايت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبين جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوينی ازحقوق جزا تشکيل شده است
2

. مصطفي عسكريان ، نگاهي به جامعه شناسي، ( تهران ، نشر مبتكران ، 1372 ) ، ص63
.
برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقيق شويم لازم است اين مطلب مورد اشاره قرارگيردکه امروزه نظام نوين اقتصادکشورها شاهد شکل گيری نهادهای کاملاجديد ونو درزمينه دادوستد وانجام معاملات است .خريد وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .يکی ازاين ساختارهاکه نفش بسيارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهايي که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ايفاء می کند بازار اوراق بهادار يا همان بورس است

. جعفرکوشا ، « رويکرد افتراقی ناظر
...

پايان نامه جرائم خاص عليه بورس . آقای طاهری1شناسه محصول: 1016065
موجود

پايان نامه جرائم خاص عليه بورس . آقای طاهری1

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پايان نامه جرائم خاص عليه بورس . آقای طاهری1

نام فایل : پايان نامه جرائم خاص عليه بورس . آقای طاهری1

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 101

حجم : 573 کیلوبایت


مقدمه
لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ايجاد يک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زير بيان گردد :
الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع
ب ) اهميت موضوع و چرائی انتخاب آن
ج ) پرسش های تحقيق
د ) فرضيه های تحقيق
ه ) روش تحقيق و موانع آن
و ) پلان کلی و بيان منطق آن
الف ) طرح بحث و تبيين جايگاه موضوع
زندگی انسان همواره با يک سلسله احتياجات و نيازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتياجات اوليه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از ميوه درختان و پوست حيوانات تأمين می نموده است و چه امروزه که تعداد نيازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکيل زندگی اجتماعی و تراکم جمعيت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسيله اختراعات واکتشافات جديد و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهميت اين مسائل افزوده است .

. گرترود ويليامز ، اقتصاد روزمره ، شکر الله بزرگزاد ، ( تهران ، بنگاه ترجمه و نشرکتاب ، 1348 ) ، ص 10
رشد و گسترش جوامع انساني اثر ديگري نيز به همراه داشته و آن درهم آميختگي شاخه هاي مختلف علومي است كه اساس تمدن بشر امروزي را تشكيل مي دهد. اين امر در چند دهه اخير با چنان سرعتي روي داده است كه ديگر نمي توان حدود و ثغور هر علم را به روشني مشخص كرد. از نتايج اين تعامل و آميزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جديد در قلمرو هر دانش است.
2
دراين بين پيوندهای دو علم حقوق کيفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخيرچه درسطح داخلی و چه درسطح بين المللی درکانون توجهات قرارداشته
حقوق کيفری اقتصادی
است . اين شاخة جديد حقوق کيفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاييدة تعامل دو دانش حقوق کيفری و اقتصاد است . درپاسخ به اين سئوال که چرا وچگونه حقوق کيفری به قلمرو علم اقتصاد نيز ورود پيدا می کند بايدگفت که معيار و ملاک جرم انگاری يک عمل درهرجامعه بشری به اهميت وحساسيت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدين سان اگر ارزشی از آنچنان اهميتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابيرکيفری مورد حمايت قرارگيرد حقوق کيفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آيد .
همانگونه که ملاحظه گرديد يکی از اين ارزش هاکه درچند سال اخير ازحساسيت زيادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بايستی ازآن صيانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالياتی و غيره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گيرند . سياست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بيان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمايت و صيانت کاربردی و عملی درقالب قوانين موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوين مجرمانه به طورخاص درقوانين کيفری پيش بينی می شود تا ضمن بيان ارزشها وتوصيف آنان وحمايت ازکسانی که بزه ديده بالقوه اين اعمال قرارمی گيرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبين يا مرتکبان آن مجازات و تدابير سرکوبگرانه نيز اتخاذ شود . بدين ترتيب فساد اقتصادی ازقبيل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزيع کالاها ومايحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحيح فعاليت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه يک جامعه دچارپديده ای به نام بيماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراين به منظورجلوگيری وپيشگيری ازوقوع بيماری درعرصه اقتصادی وحمايت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبين جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوينی ازحقوق جزا تشکيل شده است
2

. مصطفي عسكريان ، نگاهي به جامعه شناسي، ( تهران ، نشر مبتكران ، 1372 ) ، ص63
.
برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقيق شويم لازم است اين مطلب مورد اشاره قرارگيردکه امروزه نظام نوين اقتصادکشورها شاهد شکل گيری نهادهای کاملاجديد ونو درزمينه دادوستد وانجام معاملات است .خريد وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .يکی ازاين ساختارهاکه نفش بسيارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهايي که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ايفاء می کند بازار اوراق بهادار يا همان بورس است

. جعفرکوشا ، « رويکرد افتراقی ناظر
...

پايان نامه حقوق آدم ربايي- خانم سليمانيشناسه محصول: 1016064
موجود

پايان نامه حقوق آدم ربايي- خانم سليماني

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پايان نامه حقوق آدم ربايي- خانم سليماني

نام فایل : پايان نامه حقوق آدم ربايي- خانم سليماني

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 35

حجم : 171 کیلوبایتبخش اول
مروري اجمالي بر جرم آدم ربائي
بررسي جرم آدم‌ربايي
:
شايد بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدي مهمترين جرم عليه اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يك بزه بين‌المللي و به عنوان يك جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يكي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص مي‌باشد. در تعريف آدم‌ربايي مي‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصي از مكاني به مكان ديگر بدون رضايت به قصد سوء" امروزه ديگر نمي‌توان گفت در كشور ما ربودن و جرم آدم‌ربايي به ندرت اتفاق مي‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجني عليه اين جرم قرار مي‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص كبير هم مجني عليه اين جرم قرار گرفته و بر حسب انگيزه آدم‌ربا و آدم ربايان، بزه ديده اين جرم قرار مي‌گيرند. در حقوق كيفري ايران از زمان مشروطيت اين جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزاي عرفي به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. كاملترين قانوني كه در خصوص جرم آدم‌ربايي به تصويب رسيد و تا حدي ارتكاب اين بزه را تقليل داد، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 مي‌باشد. با تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و اختصاص ماده 621 اين قانون به جرم آدم‌ربايي اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص را بايد منسوخ دانست يا خير؟ يكي از نقاط قوت قانون اخيرالتصويب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص مي‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربايي، جرائم ديگري وجود دارند كه به عنوان جرائم عليه آزادي تن شناخته مي‌شوند از جمله توقيف و حبس غيرقانوني و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفاي اشخاص را در چندين مواد قانون مجازات اسلامي به تصويب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذكور جرم اخفاي اشخاص مورد حكم قرار گرفته است . لذا بايد ديد در اين خصوص چه تفاوتي بين اين مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جديد تمام مباحث جرم آدم‌ربايي را در يك ماده و يك تبصره خلاصه نموده است اين در حالي است كه در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص 12 ماده به اين جرم اختصاص داده شده است .
جرم آدم ربايي در عداد جرايم عليه اشخاص مي‌باشد كه آزادي تن را مورد تعرض قرار مي دهد. اهميت آزادي تن باعث شده است تا قانونگذاران در كشورهاي مختلف، اين جرم را با مجازاتهاي سنگين ممنوع و قابل تعقيب بدانند. آدم ربايي، ربودن و نقل مكان اجباري انسان زنده است بدون رضايت وي كه سلب آزادي از مجني عليه را بدنبال دارد. جرايمي مانند توقيف غيرقانوني، اخفاء بعنف و دستگير نمودن و حبس غيرقانوني نيز از جرايم عليه آزادي تن اشخاص مي باشند كه عموما در كنار اين جرم مورد بررسي قرار مي گيرند. همچنين گروگان گيري را مي توان نوعي آدم ربايي دانست كه در آن شخص ربوده شده به عنوان يك گروگان براي انتقام يا تحصيل وجه و يا گرفتن مجوز و ... مي باشد. آدم ربايي يا به صورت جرم ساده و بدون وجود كيفيات مشدده مي باشد و يا با وجود كيفيات مشدده‌اي از قبيل ربودن با وسيله نقليه، سازمان يافته بودن عمل ارتكابي و ربودن اطفال، همراه است كه در اين صورت آدم‌ربايي مشدد محقق مي گردد كه مجازات آن نيز شديدتر مي باشد. در حقوق كيفري ايران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامي و نيز قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغايرت با مواد فوق احكام و مصاديق جرم ادم‌ربايي را بيان مي‌دارند. مواد 1-224 الي 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزاي سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربايي و گروگان گيري مي باشد. در حقوق بين الملل نيز كنوانسيونها، اسناد و همچنين قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد جرايم آدم ربايي و گروگان گيري را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند
جرم آدم‌ربايي در حقوق ايران
مجازات جرم آدم‌ربايي
1) مجازات اصلي:
مجازات اصلي جرم آدم‌ربايي به معناي عام كلمه در ماده (621) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به شرح ذيل آمده است:
الف) حبس از پنج تا پانزده سال براي هر كس كه به قصد مطالبة وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر، به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد.
ب) پانزده سال حبس براي ربودن مجني‌عليه كه سن وي كمتر از پانزده سال تمام باشد.
ج) پانزده سال حبس براي آدم‌ربايي توسط وسايل نقليه.
د) پانزده سال حبس براي آدم‌ربايي توأم با ورود آسيب جسمي يا حيثيتي به مجني‌عليه
گروگانگيري ‌يا‌ آدم‌ربايي؟
در قانون مجازات اسلامي ايران، قانونگذار هيچ تمايزي ميان گروگانگيري و آدم‌ربايي قايل نشده است.
آنچنان كه ماده 621 تنها در تعريف آدم‌ربايي مي‌گويد: «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظوري ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر، شخصا يا از سوي ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس از 5 تا 15 سال محكوم خواهد شد.»
اين در حالي است كه برابر اين ماده در صورتي كه سن مجني عليه (فرد ربوده شده)‌ كمتر از 15 سال تمام باشد يا ربودن با وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود بنابراين، اركان جرم آدم‌ربايي عبارت است از اين كه نخست شخصي را بربايند كه اين عنصر مادي جرم است و عنصر معنوي‌اش قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر است به گونه‌اي كه به نوعي عمل عنف يا تهديد يا حيله در آن باشد البته آنجا كه در اين ماده ازجمله «به هر نحو ديگر» سخن به ميان مي‌آيد، بايد گفت اين شيوه قانون‌نويسي نيست؛ چراكه دست مجري قانون براي تضييع حقوق مردم باز گذاشته مي‌شود، اما اگرچه مرز بين آدم‌ربايي و گروگانگيري بسيار نزديك است، ولي به لحاظ وجود چند اصل حقوقي نمي‌توانيم گروگانگير را دقيقا طبق اين ماده (ماده مربوط به آدم‌ربايي)‌ مجازات كنيم.
نخستين اصل حقوقي مي‌گويد در امور كيفري و جزاييات، قاضي مكلف است از تفسير مضيق استفاده كند و حق تفسير موسع را ندارد. اين يك اصل بزرگ حقوقي است.
دوم اين كه بايد قانون به نفع متهم تفسير شود، يعني اگر در جايي قانون نداريم يا قانون اجمال دارد، بايد به نفع متهم رفتار كرد.
سومين اصل نيز به اين مساله اشاره مي‌كند كه در جزاييات نمي‌شود قياس كرد، مثلا نمي‌توان گفت چون گروگانگيري از لحاظ مادي مثل آدم‌ربايي است و آدم‌ربايي مجازات دارد، پس مي‌توان درخصوص گروگانگيري هم آن را به كار برد. در اين ميان يك اصل ديگر هم به نام عرف داريم كه در بيشتر سيستم‌هاي حقوقي جهان در قواعد حقوقي آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتي صحبت از آدم‌ربايي مي‌شود، مثل اين است كه جرم عادي اتفاق افتاده است؛ جرمي كه هدف آن انتقام و انگيزه مادي است اما در گروگانگيري به محض وقوع، فعل سياسي به ذهن خطور مي‌كند، يعني به نظر مي‌رسد گروگانگيري با اهداف سياسي انجام شده است.
در دايره‌‌المعارف حقوقي جهان هم همين‌طور تلقي شده است يعني گروگانگيري به جرايم سياسي مربوط مي‌شود. پس با قبول اين مطلب به ناچار بايد بپذيريم كه انگيزه جرايم عادي ،‌ مادي و انگيزه و داعي جرايم سياسي شرافتمندانه است.
يعني در جرايم مادي متهم براي منفعت‌طلبي دست به جرم مي‌زند و در جرايم سياسي براي اعتلاي كشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اينها.
بنابراين با توجه به اين كه نحوه رسيدگي به جرايم مادي و سياسي متفاوت است، در كشور ما نيز پذيرفته‌اند كه اين جرم در دادگاه‌ها بايد به صورت علني، با هيات منصفه مردمي و در محاكم دادگستري مورد رسيدگي قرار بگيرد.
...

پايان نامه حقوقشناسه محصول: 1016063
موجود

پايان نامه حقوق

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پايان نامه حقوق

نام فایل : پايان نامه حقوق

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 49

حجم : 175 کیلوبایت


چكيده:
يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي

ماند. برخي از عنوان

هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.
بررسي، نشان مي

دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.
از منظر حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد.
اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي

توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم

زدايي از اين عنوان

ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.
واژه

هاي كليدي:
عنوان مشابه، جرم

انگاري، ضرر، مسئوليت مدني، مسئوليت جزايي و سوءنيت
مقدمه
1-بيان مسئله وشناخت آن
...

پايان نامه روابط عمومي- خانم بياتشناسه محصول: 1016062
موجود

پايان نامه روابط عمومي- خانم بيات

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پايان نامه روابط عمومي- خانم بيات

نام فایل : پايان نامه روابط عمومي- خانم بيات

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 73

حجم : 290 کیلوبایت


فصل اول
مقدمه:
اولين چيزي كه به ذهن بيشتر مردم خطور مي كند وقتي كه كلمه رهبري را مي شنوند رهبري تجارت نيست بلكه رهبري مذهبي، سياسي و اجتماعي است.
رهبران به شكل گيري اهداف گروهها كمك كرده و اعضاي گروهها را تحت تاثير قرار داده و تشويق مي كنند تا در رسيدن به اهداف صرف كنند. ويژگي رهبري يكي از مهمترين عوامل در تعيين موفقيت و بقاي گروهها و سازمانها مي باشد. بيشتر تعاريف رهبري 3 جزء دارند. تاثير گذاري، گروه، هدف، رهبران افرادي هستند كه به رفتار ديگران تاثير مي گذارند. رهبري معمولا بررسي و مطالعه دريافت و متن يك گروه بررسي مي شود. بنابراين تعريفي از رهبري عبارتست از:
فرآيندي كه در آن يك فرد اعضاي گروه را در جهت كسب اهداف گروه تحت تاثير قرار مي دهد. روابط انسانها مطالعه و مديريت روابط بين افراد را شرح مي دهد. روابط عمومي درباره ارتباط يك سازمان بالا زمان ديگر مي باشد. همه افراد روزانه روابط عمومي را تمرين مي كنند. اگر چه ما از روابط عمومي به عنوان يك پديده قرن 20 فكر مي كنيم اما ريشه هاي روابط عمومي بسيار قديمي اند. اصطلاح روابط عمومي نخستين بار در سال 1895 توسط انجمن راه آهن امريكا به كار رفت. تاريخ روابط عمومي نوين مي تواند به سال 1906 برگردد.
نقش روابط عمومي به طور كلي نقش اطلاع رساني و دادن خبر، انواع اطلاعات حقايق و تعبيرات از يك سازمان به مخاطبان بيروني و دروني و به مديريت برمي گردد.
اداره روابط عمومي و مخاطبين:
مديريت روابط رسانه اي، مديريت روابط كاركنان، مديريت روابط كاركنان، مديريت روابط مصرف كنندگان، كارمند روابط عمومي، رشته روابط عمومي، دوره روابط عمومي و... كارورزان روابط عمومي بايد با مخاطبين مختلف و زيادي ارتباط برقرار كنند تا بتوانند در اين زمينه موفقيت كامل را كسب كنند.
تاريخچه اي از روابط عمومي:
اين اصطلاح با معني كنوني براي نخستين بار در دهه پايان قرن نوزدهم در امريكا به كار رفت. در محافلي كه با روابط عمومي آشنا هستند تنها دو حرف بزرگ
PR
مي آيد. فرانسه زبانها آن
Relations Publiques
، آلماني زبانها اغلب همان تركيب انگليسي و يا«
offentlichkeitsarbelt
» مي نامند.
شخصي كه اولين نفري است كه رشته روابط عمومي را توسعه و گسترش مي دهد. دكتر حميد نطقي يك فرد پيشگام روابط عمومي در ايران مي باشد. شخصي كه با دانش ويژه اش در روابط عمومي قدرت تاثير براي مردم را دارد.
1- منبع ارتباط يك شخص نيست بلكه يك سازمان رسمي است و فرستنده غالبا يك ارتباط گر ماهر و متخصص است.
2- پيام ارسالي از رسانه هاي همگاني قبلا تهيه شده و به طور يكسان توزيع مي شود.
3- وسيله ارتباطي براي تعداد كثيري از مردم تهيه شده اند از اين نظر ارتباط بين فرستندگان و دريافت كنندگان از طريق اين رسانه ها يك ارتباط توده وار است.
4- اين گونه ارتباط لزوما يك ارتباط غير شخصي و يك سويه است.
5- سرچشمه و منبع ارتباط توده در سازمانهاي متمركز و بروكراسي گسترده قرار دارد. از بين اين سازمانها و پيام گيران آنها شكاف عظيمي وجود دارد. بدين شكاف يا فاصله اجتماعي حكايت از رابطه نابرابر بين فرستنده و گيرنده مي كند هر چيز كه فرستنده فاقد اقتدار رسمي براي دريافت كنندگان پيام مي باشد با اين وجود فرستنده از منابع بيشتر تخصص و اقتدار بيشتري نيست به دريافت كننده برخودار است.
6- محتواي پيام ارسال شده براي همگان يك شكل و يكسان است و تمايزي وجود ندارد.
7- در ارتباط توده گيرنده پيام متصل است را در ارتباط توده با توجه به مبادله كالا طرفين ارتباط نسبت به يكديگر احساس تعهدي نمي كنند زيرا ورود به اينگونه بازارهاي ارتباط معمولا داوطلبانه است.
8- در ارتباط توده ارتباط يك فرستنده با تعداد كثيري پيام گيراست كه در آن به طور همزمان براي همگان ارسال مي شود و سبب شدت آني و دريافت كنندگان پيام و عكس العمل آن ها در يك زمان مشابه مي شود. هر چند كه نمي توان ادعا كرد كه تائيد پيام بر همه پيام گيران يك شكل خواهد بود ولي مي توان پيش بيني كرد كه تفاوت در عكس العمل هاي مخاطبين به مراتب كمتر از تفاوتهايي خواهد بود كه در ارتباط چهره به چهره اتفاق مي افتد.
...

پايان نامه روابط عموميشناسه محصول: 1016061
موجود

پايان نامه روابط عمومي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پايان نامه روابط عمومي

نام فایل : پايان نامه روابط عمومي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 33

حجم : 114 کیلوبایت


فهرست‌
1 ـ 1 ـ مقدمه‌
1 ـ 2 ـ شرح‌ وظايف‌ روابط عمومي‌
1 ـ 3 ـ جايگاه‌ سازماني‌ روابط عمومي‌
1 ـ 4 ـ تفاوت‌ بين‌ روابط عمومي‌ و تبليغات‌
1 ـ 5 ـ روابط عمومي‌ مطلوب
1 ـ 6 ـ ويژگيهاي‌ كارشناس‌ روابط عمومي
1 ـ 7 ـ روابط عمومي‌ داخلي‌
1 ـ 8 ـ نقاط قوت‌ و ضعف‌ روابط عمومي‌ها
مراجع‌
 
1 ـ 1
ـ مقدمه‌
يكي‌ از عواملي‌ كه‌ در سرنوشت‌ هر مؤسسه‌، گروه‌ و فرد اهميت‌ و ارزش‌ اساسي‌ دارد و آنها را در نيل‌به‌ هدف‌ها ياري‌ مي‌دهد; كيفيت‌ رابطه‌ آنها با افراد و مؤسساتي‌ است‌ كه‌ با آنها سروكار دارند و همچنين‌با افكار عمومي‌ جامعه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ فعاليت‌ مشعولند. هر اندازه‌ اين‌ ارتباط بطور مفيدي‌ مستقر وبه‌ شكل‌ مؤثري‌ گسترش‌ يافته‌ باشد، به‌ همان‌ اندازه‌ آن‌ فرد، گروه‌ و مؤسسه‌ در دستيابي‌ به‌ اهداف‌ خودموفق‌تر مي‌باشد. اكنون‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ اساسي‌ در مديريت‌ پذيرفته‌ شده‌ كه‌ افراد و مؤسسات‌ براي‌رسيدن‌ هرچه‌ بهتر و راحت‌تر به‌ مقاصد خود نيازمند به‌ حسن‌ رابطه‌ و درك‌ متقابل‌ و توسعه‌ تفاهم‌ بايكديگر و عموم‌ مردم‌ مي‌باشند.
مديران‌ مؤسسات‌ به‌ دلايل‌ فوق‌، در تشكيلات‌ خود اقدام‌ به‌ تأسيس‌ دفتر، واحد يا بخشي‌ تحت‌عنوان‌ روابط عمومي‌ نموده‌اند تا از طريق‌ آن‌ ارتباط مفيد و مؤثر را با افراد داخل‌ و خارج‌ سازمان‌ برقرارنمايند و با آگاه‌ كردن‌، تشويق‌ و ترغيب‌ آنان‌، به‌ اهداف‌ مديران‌، سريعتر، راحت‌تر و با هزينه‌ كمتر جامه‌عمل‌ بپوشانند. دست‌ اندركاران‌ چنين‌ دفاتري‌ همه‌ روزه‌ در تلاشند تا با استفاده‌ از تكنيك‌ها وتخصص‌هاي‌ حرفه‌ روابط عمومي‌، به‌ گسترش‌ تفاهم‌ و ارتباط مؤثر بپردازند. هدف‌ از تهيه‌ اين‌ گزارش‌;آشنايي‌ با وظايف‌، نقش‌ و جايگاه‌ روابط عمومي‌ مطلوب‌ است‌ و در آن‌ ابتدا شرح‌ وظايف‌ عمومي‌ وسپس‌ جايگاه‌ سازماني‌ آن‌ و تفاوت‌ بين‌ روابط عمومي‌ و تبليغات‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌. در ادامه‌به‌ روابط عمومي‌ مطلوب‌ و ويژگيهاي‌ كارشناسي‌ روابط عمومي‌ و همچنين‌ روابط عمومي‌ داخلي‌پرداخته‌ شده‌ است‌. در پايان‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌ روابط عمومي‌ها كه‌ حاصل‌ بررسي‌ چهل روابط عمومي‌در ايران‌ مي‌باشد، ارائه‌ گرديده‌است.

1 ـ 2 ـ
شرح‌ وظايف‌ روابط عمومي‌
مهمترين‌ وظيفه‌ روابط عمومي‌، شناخت‌ افكار عمومي‌ و نفوذ در آن‌ براي‌ جلب‌ رضايت‌ افكارعمومي‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ است‌ كه‌ هم‌ در درون‌ سازمان‌ و هم‌ در بيرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ مي‌شود.بي‌ترديد، اين‌ وظيفه‌ در قالب‌ مجموعه‌اي‌ از فعاليتهاي‌ ارتباطي‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ مي‌توان‌ آنها را تحت‌عناوين‌ ارتباطات‌، امور فرهنگي‌ و نمايشگاهها، انتشارات‌، سنجش‌ افكار و پژوهش‌ و برنامه‌ريزي‌دسته‌بندي‌ كرد. كه‌ در زير به‌ تشريح‌ اين‌ وظايف‌ مي‌پردازيم‌.
1ـ 2 ـ 1 ـ ارتباطات‌
- سياستگذاري‌، برنامه‌ريزي‌ و كاربرد شيوه‌ها و برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ انعكاس‌ اهداف‌، سياستها،فعاليت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.
- گردآوري‌، جمع‌بندي‌ و تحليل‌ نظرها و ديدگاههاي‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمينه‌ فعاليتهاي‌سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مديريت‌.
- تلاش‌ براي‌ تقويت‌ هرچه‌ بيشتر روحيه‌ تفاهم‌ بين‌ كاركنان‌ و مديران‌ و هميت‌ سازماني‌ و زمينه‌سازي‌براي‌ برقراري‌ ارتباطات‌ بين‌ آنان‌.
- اعلان‌ مواضع‌ سازمان‌.
- عضويت‌ و شركت‌ در جلسه‌هاي‌ مهم‌ سازمان‌ به‌ منظور آگاهي‌ از سياستها، خطمشي‌ها، برنامه‌ها وروند فعاليتها و نيز آگاهي‌ از نتايج‌ ساير نشستها و گردهمايي‌ها و جلسه‌ها.
...

پايان نامه سيستم هاي حسابداريشناسه محصول: 1016060
موجود

پايان نامه سيستم هاي حسابداري

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پايان نامه سيستم هاي حسابداري

نام فایل : پايان نامه سيستم هاي حسابداري

فرمت : .docx

تعداد صفحه/اسلاید : 93

حجم : 3645 کیلوبایت


گزارش كارآموزي
کامپيوتر- نرم افزار
عنوان:
سيستم حسابداری
استاد راهنما:
جناب آقاي پشامي
تهيه کننده:
شيوا نادری
تابستان 88
آنکه آموخت مرا آنچه که آموختنی ايست
تا ابد بنده خود کرد مرا بي کم و کاست
امام علي (ع)
تقديم به استادانی که در طول تحصيل با همياری صميمانه شان مشوق و عامل داگرمی ما بوده اند
تقديم به آنانکه حضورشان در قلبهايمان جاودانه است و برانگيزاننده تلاشهايمان هستند

قدرداني
به ياری خداوند متعال پايان نامه حاضر با راهنمايي های بي دريغ جناب آقای پشامي انجام يافت و جا دارد از ايشان که همواره در طول مدت تحصيل و انجام اين پايان نامه ياريگر ما بوده اند, صميمانه سپاسگذاری نمائيم.
همچنين برخود مي دانيم که از جناب آقای مهندس گشت کار که از لحظات ابتدايي اخذ پايان نامه تا به انتها صميمانه و خالصانه ما را ياری نمودند, تشکر و قدرداني نمائيم.
چکيده
اين پروژه شامل مراحل ساخت يک سيستم نرم افزاری محاسبه حقوق يک شرکت است که در آن از زبان های
SQL

و
Delphi

...

پايان نامه مسكن و معماريشناسه محصول: 1016059
موجود

پايان نامه مسكن و معماري

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پايان نامه مسكن و معماري

نام فایل : پايان نامه مسكن و معماري

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 34

حجم : 195 کیلوبایت


مقدمه:
انسان با ساختن خانه از محيط بي انهاي پيرامون خود در يك نقطه گرد مي آيد و از پراكندگي و گريز از طبيعت به تمركز و حضور روي مي آورد و بدين گونه به طبيعتي كه بدون حضور انسان رها شده و پراكنده و فاقد معني است معني مي دهد و با بنا كردن خانه به اين تمركز و تجمع هويت مي بخشد و به ايجاد درون و برون دست مي زند. درون و بروني كه قبل از حضور انسان و سكني گزيدنش بروي زمين وجود داشته اند و با پديد آوردن خانه دروني را مي سازد كه بدون حضور انساني كه در آن ساكن مي شود و سكني مي گزيند تحقق نمي يابد. حقيقت خانه سكني بخشيدن و آنچه در رابطه با آن طرح
مي شود اعم از شكل خانه و مصالح و تركيب آنها جزء امور تبعي به شمار مي آيند و آنچه مهم جلوه مي كند رابطه خانه با انسان از يك سو و يا طبيعت از سوي ديگر است. ارتباطي ميان انسان و كل عالم، گرايش از پراكندگي و گريز از طبيعت خالي از انسان به مركزيت حضور انسان.
در سنت ديني حضور انسان بروي زمين، سكني گزيدن و آرامش يافتن كه در بهشت نخستين كه به انسان هويه داده شده بود با شب، همه، زمين، آبي كه در دسترس مي باشد و ابري چند گاهي سايه بيندازد قرين شده كه مظهر و جامع همه آنها خانه و شهر است.
خانه قبل از هر چيز فضا و مكاني دروني است و البته در رابطه با بيرون، كوچه و خيابان و زمين و آسمان و طبيعت و همه هستي، اما آنچه كه به آن معنا مي دهد«سكونت» و پناه گرفتن در مامني است كه پيوند خاطره و خيال است و القاء كننده آرامشي كه در آن خيالاتمان را مرور مي كنيم. خيالاتي بر پايه ارزشهايي تاثير گذار بر آدمي، كه پويش را در آدمي بر مي انگيزد و او را به ادامه و استمرار توصيه مي كند. هر چه خانه تو در تو تر باشد و با گوشه هاي رنج، ماجاء و مامن مناسب تري براي سكونت خاطره است.
مجموعه حاضر مطالعات مربوطه به مجموعه مسكوني واقع در ميدان فردوسي مشهد
مي باشد. كه در آن ابتدا با بررسي تعريف خانه و مفهوم سكونت سعي شده تا نكات مهم در اين زمينه كه گاه مورد توجه قرار مي گيرد مشخص مي شود و مباني نظري كاربر براساس آن شكل گيرد و در ادامه با توجه به رابطه تعامل مسكن و افراد خانواده بر هم به بررسي و شناخت سنا پيدايش و سير تحول و ويژگي هاي مسكن پرداخته شده است و از آن چه پروژه مورد نظر نيازها و ديدگاههاي آنان با هم مقايسه شود.
در انتها با توجه به مفاهيم به دست آمده و بررسي هاي انجام شده بر روي سايت مورد نظر طرحهاي پيشنهادي شكل گرفته است و مطالعات سازه اي و راه كارهاي موجود در اين خصوص ارائه شده است.
روند پژوهش(تحقيقات)
در اين پروژه يك مجموعه مسكوني به گونه اي كه بيشترين امكانات را در طول زمان در يك مكان فراهم آورده مورد نظر بوده است. در روش طراحي خطوط اصلي سايت، بررسي نقاط مهم سايت و محورهاي تاثيرگذار و ويژگي اصلي يك مبناي مسكوني و باورهاي يك فرد از يك مبناي مسكوني در دستور كار طراحي قرار گرفته است.
با توجه به اينكه مجموعه مورد استفاده اقشار مختلف قرار ميبايستي نيازها و تمايلات آنها پاسخ داده شود در اين راستا با توزيع فرمهاي نظرسنجي در بين افراد و بررسي نظرات آنها مباني كلي كار مشخص هستند توجه به فضاي سبز باز، حركتها و چرخشها. مسيرهاي حد پياده ديد و منظر مناسب و نحوه دسترسي به مجموعه از نكات مهمي بودند كه در طراحي مدنظر قرار گرفته. ابزار مورد استفاده در طراحي، كتابهاي موجود و مقالات و نشريات سازمانها و ادارات است كه توجه به استانداردهاي موجود حداقل هاي مورد نياز و ابعاد فضاها پيش بيني شده است.
اهميت موضوع:
در ميان فضاهاي معماري، مسكن اولين نيازي بود كه در ذهن انسان جاي گرفت. توجه انسان اوليه به مسكن تنها به دليل رفع نياز به سرپناه و ايجاد فضاي امن بوده است ولي به تدريج كسب آسايش بيشتر از نظر فيزيكي و رواني در راستاي پيشرفت انسان در طول تاريخ به عنوان اولويتهاي بعدي مطرح شدند بدين ترتيب مي توان گفت مسكن با اهميت ترين فضاي معماري در ميان فضاهاي مختلف هم از نظر پيشينه تاريخي و هم از نظر مدت حضور در آن براي بشر بوده است.
خانه ها در كنار هم هسته اوليه شهرها را تشكيل مي دهند و ديگر عناصر شهري به عنوان فضاي هدماتي وابسته به آن مطرح مي شوند.
بنابراين مسكن در معناي فضاي زندگي بايد به تمام ابعاد فيزيكي و رواني انسان پاسخ دهد چرا كه الگوهاي رفتاري اعضاي جامعه از روحيه حاكم بر فضاي زندگيشان نشات
مي گيرند.
آنچه موجب شاخص شدن يك فضاي معمار از مي شود توجه به همين تعريف موضوع است كه خانه را از طراحي براساس روشهاي ساخت و استانداردها خارج كرده و مفاهيم جديدتر و عميق تري را ارائه مي دهد. به طوري كه مفهوم مسكن در هر زمان و مكان، با توجه به نياز و روحيات مخاطبان خود تغيير و تحول يافته است.
مفهوم سكونت:
سكونت را مي توان بيانگر تعيين موقعيت و احراز هويت دانست. بيانگر برقراري پيوندي پر معنا بين انسان و محيطي موزون كه اين پيوند از تلاش براي هويت يافتن معيني به مكاني احساس تعلق داشتن ناشي مي شود بدين ترتيب انسان زماني به خود وقوف مي يابد كه مسكن گزيند و در نتيجه هستي خود را در جهان تثبيت كرده باشد. بنابراين سكني گزيدن هدف و مقصود ساختن را نشان مي دهد.
ساختن تنها وسيله اي براي سكونت كردن به معناي پناه گرفتن نيست بلكه به نحوه ي خودي پيش از همه چيز سكونت كردن است. رابطه انسان با مكان و به تبع آن با فضا ويژگي هاي سكني گزيدن است هنگاميكه به ارتباط مكان و فضا و انسان مي انديشيم فوري بر ماهيت چيزهايي كه مكان هستند و ما آنها را ساختمان مي نمايم پرتو مي افكند.
مكان انسان را مي پذيرد و به آن استقرار مي بخشد. مكان به دو معني براي انسان مكان
مي سازد. پذيرفتن و استقرار بخشيدن كه اين دو به يكديگر وابسته اند. مكان به عنوان يك فضا سازي دوگانه يك سرپناه به شمار مي رود و براي انسان يك مسكن و جايگاه سكني گزيدن است.
اين مكان هاي زندگي است كه انسانها را پناه مي دهد و مسكن شمرده مي شود اگر چه به طور مسلم خانه هاي مسكوني در معناي محدود آن نباشند، ايجاد چنين مكانهايي ساختن است و ساختن چون چيزها را به عنوان اماكن توليد مي كند به ماهيت فضاها و منشا سرقت فضا نزديكتر است تا به هندسه و رياضيات بناهاي اصيل به سكني گزيدن شكل مي دهند و سكني گزيدن براي حضور بناها مكان ايجاد مي كند و ساختن فراهم آوردن زمينه سكني گزيدن است و اين است ماهيت ساختن ما فقط آنگاه مي توانيم باشيم كه سكني گزينيم و براي سكني گزيدن هم ساختن و فكر كردن هر يك به گونه اي خاص خود اجتناب ناپذير به نظر مي رسند.
از روزگاران كهن تاكنون مسكن مكاني بوده كه با تامين آن انسان به«بودن» دست يافته است و در اين بودن هستي و زندگي را تجربه كرده است و چون هستي در حال شدن است نحوه نگرش به هستي نوع بودن و شكل سكونت را رقم مي زند و از پذيرش خبري هستي به نيستي تا به اين باور كه از هستي به نيستي، آني از شدن است و هستي جاوداني است. شكل هاي متفاوتي از مسكن را تجربه كرده ايم بنابراين انسان با سكونت به بودن دست يافته و سكونت چگونگي بودن را معني كرده است.
انسان جهان ماقبل صنعتي به لحاظ دگرگوني هاي اندك آن جهان در طول ساليان دراز شدني آرام را تجربه مي كرد و در اين آرامش بر آن بود كه سكونت خويشتن را براي بودني جاوداني شكل بخشد.
...

پايان نامه- شركت آرگون صنعت مركزيشناسه محصول: 1016057
موجود

پايان نامه- شركت آرگون صنعت مركزي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پايان نامه- شركت آرگون صنعت مركزي

نام فایل : پايان نامه- شركت آرگون صنعت مركزي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 35

حجم : 343 کیلوبایت


فهرست مطالب
آشنايي با مكان كارآموزي
معرفي شركت و تاريخچه آن
چارت مديريت و منابع انساني خلاصه اي از نحوه عملكرد دستگاههاي تاسيساتي
خلاصه اي از پروژه هاي انجام شده در شركت و مراحل اجراي آن
سيستم آبياري قطره اي شهرك دانشگاهي دانشگاه آزاد خمين
سيستم حرارت مركزي ساختمان علوم انساني دانشگاه آزاد خمين
ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته مديريت صنعتي
بازاريابي و اخذ يك پروژه
برنامه ريزي جهت انجام پروژه
مديريت پروژه
آزمون آموخته ها، نتايج و پيشنهادات
پروژه هاي در دست اقدام شركت
فرمهاي پيشرفت و پايان دوره
مقدمه
رده بندي براساس نوع اتصال
آشنايي با اصول ايمني
ايمني عمومي
ايمني در جوشكاري
رعايت نكات ايمني عمومي
شناخت اصول برشكاري
آشنايي با برشكاري و گازهاي مورد استفاده
ايمني در برشكاري
آشنايي با تعاريف جوشكاري و انواع روشهاي جوشكاري
تعريف جوشكاري
...

پايداري شيب ها و انواع روشهاي پايداري شيبشناسه محصول: 1016056
موجود

پايداري شيب ها و انواع روشهاي پايداري شيب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پايداري شيب ها و انواع روشهاي پايداري شيب

نام فایل : پايداري شيب ها و انواع روشهاي پايداري شيب

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 11

حجم : 58 کیلوبایت


دانشگاه پيام نور واحد محلات
موضوع:
پايداري شيب ها و انواع روشهاي پايداري شيب
استاد مربوطه:
جناب آقاي مهندس محمودي
تهيه و تنظيم:
علي جعفري
بهار 87
فرايند تحليل پايداري شيب (مزايا، معايب و محدوديت ها)
مقدمه
پايدارسازي شيبها يكي از مهمترين مسائل در فعاليهاي عمراني و معدني است. هر گونه تحليل نادرست مي تواند به خسارات جبران ناپذيري منجر شود. انتخاب روش صحيح پايدار سازي شيبها، به محيط و پارامترهاي ژئومكانيكي شيب، و همچنين انتخاب روش مناسب تحليل بستگي مستقيم دارد. در اين مقاله به كليات اين روش پرداخته مي شود، تحليل پايداري شيب بر حسب دقت روش در سه بخش سينماتيكي، تعادل حدي و عددي مورد بررسي قرار گرفته، مزايا، معايب و محدوديتهاي هر روش شرح داده شده و متناسب با نوع شيب، روش مناسب تحليل براي آن پيشنهاد ميشود.
تثبيت

دامنه‌هاي خاکي
 -
روش هاي پيشگيري و ترميم

گسيختگي دامنه‌اي بطور ساده ، ناشي از عملکرد گرانش زمين بر

روي توده‌اي از مصالح است که مي‌توانند به آهستگي بخزند (خزش)، بطور آزاد فرو افتند

(ريزش)، در امتداد يک سطح گسيختگي بلغزند (لغزش) و يا مانند دوغابي جريان پيدا کند

(جريان). نيروي گرانش زمين بطور دائم بر توده‌هاي سنگ و خاک واقع در دامنه‌ها اثر

...

پايداري شيبشناسه محصول: 1016055
موجود

پايداري شيب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پايداري شيب

نام فایل : پايداري شيب

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 11

حجم : 58 کیلوبایت


دانشگاه پيام نور واحد محلات
موضوع:
پايداري شيب ها و انواع روشهاي پايداري شيب
استاد مربوطه:
جناب آقاي مهندس محمودي
تهيه و تنظيم:
علي جعفري
بهار 87
فرايند تحليل پايداري شيب (مزايا، معايب و محدوديت ها)
مقدمه
پايدارسازي شيبها يكي از مهمترين مسائل در فعاليهاي عمراني و معدني است. هر گونه تحليل نادرست مي تواند به خسارات جبران ناپذيري منجر شود. انتخاب روش صحيح پايدار سازي شيبها، به محيط و پارامترهاي ژئومكانيكي شيب، و همچنين انتخاب روش مناسب تحليل بستگي مستقيم دارد. در اين مقاله به كليات اين روش پرداخته مي شود، تحليل پايداري شيب بر حسب دقت روش در سه بخش سينماتيكي، تعادل حدي و عددي مورد بررسي قرار گرفته، مزايا، معايب و محدوديتهاي هر روش شرح داده شده و متناسب با نوع شيب، روش مناسب تحليل براي آن پيشنهاد ميشود.
تثبيت

دامنه‌هاي خاکي
 -
روش هاي پيشگيري و ترميم

گسيختگي دامنه‌اي بطور ساده ، ناشي از عملکرد گرانش زمين بر

روي توده‌اي از مصالح است که مي‌توانند به آهستگي بخزند (خزش)، بطور آزاد فرو افتند

(ريزش)، در امتداد يک سطح گسيختگي بلغزند (لغزش) و يا مانند دوغابي جريان پيدا کند

(جريان). نيروي گرانش زمين بطور دائم بر توده‌هاي سنگ و خاک واقع در دامنه‌ها اثر

...

پرسش شغلیشناسه محصول: 1016054
موجود

پرسش شغلی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پرسش شغلی

نام فایل : پرسش شغلی

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 3

حجم : 47 کیلوبایت


برآورد تجهيزات
نام
تعداد
مبلغ به ريال
مبلغ به ريال
كامپيوتر
6
000/000/5
000/000/30
رايتر
3
000/000/1
000/000/3
ميز
6
000/600
000/600/3
صندلي
6
000/300
000/800/1
لامپ
4
000/30
000/120
...

پرندهشناسه محصول: 1016053
موجود

پرنده

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پرنده

نام فایل : پرنده

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 5

حجم : 84 کیلوبایت


پرنده
پَرَنده
به جانورانی که بدنی پوشيده از پر دارند و خونگرم می باشند گفته می‌شود. بیشتر پرندگان توانایی پرواز دارند.
در رده‌بندی جانوران، پرندگان ازمهره داران به‌شمار می‌روند.
پرندگان مهره‌دارانی هستند
خونگرم
با پوشش پر و تخمگذار , در اين موجودات زائده های حرکتی قدامی به صورت بال تغيير شکل یافته و زائده های حرکتی خلفی برای راه رفتن , نشستن و يا شنا کردن سازگاری یافته است . قلب پرندگان چهار حفره ای و خم
آئورت
به سمت راست است .استخوانهای سر به هم جوش‌خورده و در استخوان پس‌سری , تنها يک ( مهره -مفصل ) دارند . در اين مهره داران ۹ کيسه هوايی متصل به ششها وجود دارد , استخوان ها به جهت کاهش وزن مجوف شده اند , چشمها بزرگ و حس بينايی بارزترين حس آنهاست .
اين گروه از موجودات از سلسله جانوران , شاخه طناب داران , زير شاخه مهره داران , رده پرندگان مشتق شده و بعد از پستانداران از تکامل يافته ترين جانوران می باشند .
پراکنش
پرندگان در همه نقاط دنیا به سر می‌برند. از کشت‌زارها و کوهستان‌ها و جنگل‌ها، تا صحراها و دشت‌ها و در نزدیکی آب‌ها و حتی در
قطب‌ها
. پرندگان بسته به این که در کجا زندگی می‌کنند رنگ‌های گوناگونی دارند. پرهای برخی روشن و برخی دیگر تیره وکم‌رنگ است و این امر کمک به پنهان شدن آنها می‌نماید. پروازهای دلربا و رنگ‌های دلاویز و آواز شیرین پرندگان شور و شوقی وصف ناپذیر در هنرمندان، شاعران و موسیقیدان‌ها پدید می‌آورد. پرندگان برای انسان ارزش‌های گوناگون دارند. از ارزش غذایی گرفته تا پزشکی و غیره. حتی عده‌ای پرندگان را به عنوان حیوان اهلی و برای تفریح نگه‌داری می‌کنند، مانند
طوطی
. کلاغ پرنده ای است که با اکوسیستم ایران به خصوص شهرهای بزرگ والوده از نظر اب وهوا همزیست شده است
رده بندی پرندگان
برای شناسايی هرچه بهتر موجودات لازم است که آنها را در دسته هايی طبقه بندی نمود . بزرگ‌ترين مشکل رده بندی پرندگان يکسان بودن شکل ساختمانی آنها با يکديگر است . به عبارت ديگر تحول و تغييراتی را که در حيوانات ديگر بخصوص در پستانداران ( با وجودی که تعداد گونه های آنها نصف گونه های پرندگان است ) می توان مشاهده کرد در پرندگان چندان قابل مشاهده نيست . از طرف ديگر مطالعات مربوط به آناتومی مقايسه يا در سطحی نسبتاً ابتدايی بوده تنها در سالهای اخير قدمهای موثری در جهت شناخت علمی تر عادات و رفتار پرندگان برداشته شده است . و در همين راستا تغييرات فراوانی در نامگذاری و شيوه های رده بندی داده شده است.
برای رده بندی پرندگان از تغييرات ظاهری موجود در سيستمهای استخوانی و ماهيچه های آنها استفاده می شود . برخی از دانشمندان هم سعی دارند از روی ميزان پروتئين موجود در تخم پرندگان يا از روی عادات و رفتاری که بين پرندگان مشترک است , روابطی برای رده بندی آنان پيدا کنند . متخصصين رده بندی در مورد نحوه تکامل پرندگان در طول حيات آنها در کره زمين سازگاری آنها با شرايط متفاوت اقليمی و جغرافيايی و نيز شرايطی که در آن طبيعت برروی اندامهای مختلف پرندگان تاثير گذاشته و آنهايی را که قابليت سازگاری داشته اند بحث بسياری کرده اند. در حال حاضر بهترين شيوه برای مشخص کردن جايگاه و رده بندی پرندگان تعيين تغييرات و وضعيت
DNA
در پرنده علاوه بر چگونگی شکل ظاهر و ويژگيهای اکولوژيک آنهاست . بحث رده بندی پرندگان از موارد بسيار با اهميت و قابل تعمق در مطالعه پرندگان است و در سالهای اخير بر روی آن مطالعات فراوانی صورت گرفته است .
رده بندی موحودات براساس قراردادهای بين المللی به زبان لاتين است . برای مثال گنجشک خانگی به صورت زير رده بندی می شود
سلسله جانوران
شاخه طنابداران
زير شاخه مهره داران
...

پروانه کرم ابریشمشناسه محصول: 1016052
موجود

پروانه کرم ابریشم

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروانه کرم ابریشم

نام فایل : پروانه کرم ابریشم

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 35

حجم : 460 کیلوبایت


پروانه  کرم ابریشم

 
یکی از حشرات بسیار سودمند پروانه کرم ابریشم است که در صنعت نوغانداری درامدهای کلانی را نصیب جامعه می کند.این صنعت در ایران جای خود را پیدا کرده است و اهمیت این حشره به درستی شناخته شده است.‬۸۰هزار خانوار كشاورز در استانهاي گيلان، گلستان، مازندران، خراسان، آذربايجان شرقي، اصفهان و فارس در كنار كار كشاورزي به پرورش كرم ابريشم اشتغال دارند كه ازاين تعداد ‪
۴۰‬
هزار خانوار آن در گيلان زندگي مي‌كنند.نوغانداران كشور هر سال حدود سه هزارو ‪
۵۰۰‬
تن پيله تر توليد مي‌كنند كه در كارگاههاي سنتي به نخ خالص ابريشم تبديل مي‌شود و به مصرف بافت فرشهاي ابريشمي مي‌رسد.
كرم ابريشم پس از حدود ‪
۴۵‬
تا ‪
۶۰‬
روز نگهداري و تغذيه با برگ درخت توت به دور خود پيله مي‌تند. پيله تر قبل از آنكه كرم داخل آن به پروانه تبديل شود در كارگاهها و كارخانه‌هاي پيله خشك كني، خشك و سپس نخ كشي مي‌شود.
پرورش

كرم ابريشم از نقطه نظر بازگشت سرمايه گذاري نسبتا سريع است. اين فعاليت مي تواند

به عنوان منبع درآمد ارزي كشور از طريق توليد مواد خام,‌ نخ ابريشم قالي, توليد

پارچه ابريشمي و ساير فعاليت هاي مربوط به صنعت ابريشم قرارگيرد. با توجه به توسعه

اين بخش توليدي, فرصت زيادي براي توسعه صنايع دستي فراهم مي شود كه توسعه اين بخش

صنعت به نوبه خود كمك فراواني به جامعه روستايي خواهد نمود و باعث بكارگيري نيروهاي

...

پرورش شتر مرشناسه محصول: 1016050
موجود

پرورش شتر مر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پرورش شتر مر

نام فایل : پرورش شتر مر

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 16

حجم : 69 کیلوبایت


راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز

فعاليت پرورش شترمرغ

دامپروری
بخش اول- منابع توليد
احداث مزرعه شترمرغ براي هر کسي پر ماجراست. براي راه اندازي مزرعه شترمرغ به زمين، نيروي کار، آب، مجوز و نقدينگي نياز داريد. قبل از آغاز چنين پروژه اي برخي از جنبه هاي مورد نياز را مورد بررسي قرار مي دهيم.
زمين
بايد بررسي کنيد که چگونه از زميني که در اختيار داريد استفاده کنيد. بسته به اينکه چه گزينه هايي را در شروع کار در نظر گرفته ايد بايد تصميم بگيريد که چه مقدار زمين براي جفت گيري، نگهداري جوجه ها، پرورش پرنده ها تا سن کشتار و تجهيزات جوجه کشي اختصاص دهيد. ممکن است فضاهاي ديگري را براي ساختمان هاي اداري، فروشگاه يا محل استراحت کارگران در نظر بگيريد.
 
گروه بندي معمول شترمرغ ها به صورت دسته هاي سه تايي يعني يک نر و دو ماده است، اما شما ممکن است نگهداري جفتي ( يک نر و يک ماده)، يا دسته هاي چهارتايي ( يک نر و سه ماده) و يا نگهداري دسته جمعي (دو يا چند نر با دو يا چند ماده) در نظر بگيريد. ما نگهداري جفتي و يا سه تايي را توصيه مي کنيم. چون کنترل عملکرد فردي هر پرنده امکان پذير است.
فضاي مورد نياز براي پرورش دسته سه تايي30 متر (32 يارد) در 50 متر (55 يارد) و در مجموع 1500 متر مربع است. البته اين اندازه بدون هيچگونه عواقب جدي تقريبا به نصف قابل تقليل مي باشد اگرچه گردشگاه هاي بزرگتر با مکان هاي دويدن وسيع مطلوبتر بوده و به همين علت گردشگاه ها به صورت مستطيل در مي آيد تا مربع.
جوجه ها طي چهار هفته اول زندگي به فضاي کمي نياز دارند. فضاي 2 متر (2 يارد) در 10 متر (11 يارد) براي 20 جوجه کافي است، ليکن جوجه ها سرعت رشد چشمگيري دارند، با رشد جوجه ها نياز به فضاي پرورشي به سرعت افزايش مي يابد.
بسته به شرايط آب و هوايي، جوجه ها هنگام شب به سالن نياز دارند. در صورت وجود منبع گرمايي، همه جوجه ها بايد به اين منبع گرمايي دسترسي داشته باشند. بر اساس احتياجات بدنشان جوجه ها بايد دور از حرارت بنشينند. وقتي جوجه ها مستقيما از هچر به زير سايه بان در طول روز منتقل مي شوند، در دو هفته اول به يک لامپ حرارتي در طول شب نيازدارند. سايه بان حتي به شکل سايه درخت عامل مهمي براي شترمرغ ها در هر سني است. در مواقعي که در نظر داريد تجهيزات جوجه کشي مورد نياز را خودتان داشته باشيد بايد ابعاد اتاق مورد نياز را در نظر داشته باشيد که بستگي به انکوباتور و هچر خريداري شده دارد. به يک اتاق براي انکوباتور، يک اتاق براي هچر، محلي براي تميز کردن تخم ها و محلي اختياري براي ذخيره تخمها قبل از قرار دادن در انکوباتور نياز داريد
کارگر
پرندگان بالغ بايد دو بار در روز تغذيه شوند يک بار در اوايل روز و يک بار در وسط يا پايان عصر. جوجه ها بايد حداقل پنج بار در روز سرکشي شوند، وقتي تخم ها هفته اي يکبار گذاشته شوند جوجه کشي به طور روزانه و هچينگ بايد روزي دو بار بررسي شود. همه اين کارها به نيروي کار انساني نياز دارد. عمل ديگري که نياز شديدي به نيروي کار دارد تميز کردن لانه جوجه ها است تا جوجه ها از خوردن مدفوع باز داشته شوند ( بسته به تراکم، سطح و سن جوجه ها ) به طو ر مشابه، چيدن تخم ها در انکوباتور و نظافت هچر به زمان زيادي نياز دارد. پس از اعمال مربوط به کارگران مزرعه، قسمت اعظم کار پرورش، نظارت است. پيشگيري بهتر از درمان است و بر طرف کردن نواقص پيش از بروز مشکل موجب صرفه جويي در وقت و هزينه مي شود.
نظارت مداوم موثر است، اما بهترين حالت اين است که مولد ها غير از زمان خوراک دادن و جمع آوري تخم شترمرغ به حال خود رها شوند. انجام امور با يک شخص امکان پذير است ولي استفاده از دو يا چند نفر آسان تر بوده و استرس کمتري به همراه دارد. بايد در نظر داشته باشيد که آيا وقت کافي داريد؟ از پرداخت هزينه کارگر يا کارگران مزرعه بر مي آييد؟
آب
پرندگان در طول شبانه روز به آب نياز دارند. اين موضوع را بايد در طراحي لانه ها در نظر داشته باشيد که احتمالا تأمين آب، هزينه اي را به شما تحميل خواهد کرد. در آب و هواي سرد، ممکن است نياز به نصب آبگرمکن هايي باشد تا دماي آب را براي همه پرنده ها در 20 درجه سانتيگراد ثابت نگه دارد و صرفا يخ نزدن آب کافي نيست.
شترمرغ ها علاقه به نوشيدن آب در حين غذا خوردن دارند که اين عمل موجب کثيف شدن سريع آب مي شود و بنابراين بايد به طور منظم آب تميز در اختيارشان قرار گيرد. پرنده ها نياز مداوم به آب دارند و همين بر مصرف غذاي خشک تأثير مي گذارد. آب بسيار سرد يا گرم مصرف آب را تحت تأثير قرار داده و اغلب موجب کاهش مصرف غذا مي شود.
مجوز
براي اينکه بدانيد اخذ چه نوع مجوزهايي براي احداث مزرعه شترمرغ لازم است بايد با مراکز مرتبط از جمله معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي، سازمان دامپزشکي و يا معاونت هاي امور دام بخش طيور غير مرسوم و سازمانهاي مرتبط با پرورش شترمرغ منطقه مشورت کنيد. در برخي کشورها نظير آلمان بايد دوره اي را در زمينه پرورش شترمرغ گذراند. خوشبختانه کشورهاي ديگر تا اين حد سختگير نيستند و پرورش شترمرغ را همچون ديگر فعاليتهاي مزرعه اي تلقي مي کنند. نکات زير را بايد روشن کنيد:
• مجوز براي مالکيت پرندگان
• مجوز براي حمل و نقل پرندگان
• احداث چاه تلفات براي دفن پرنده هاي مرده
...

پرورش گاو و گاومیششناسه محصول: 1016047
موجود

پرورش گاو و گاومیش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پرورش گاو و گاومیش

نام فایل : پرورش گاو و گاومیش

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 19

حجم : 125 کیلوبایت


پرورش گاو وگاوميش
مقدمه:
در سال شش زمان کليدي وجود دارد که وضعيت بدن دام بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.اين زمان ها عبارتند از:اواسط دوره خشکي،زايمان، و تقريبا 270،180،90،45 روز بعد از شروع شيرواري.آنچه در زير مي آيد به شرح اهداف معين در خصوص وضعيت بدن در هرکدام از اين مراحل مي پردازد.
دوره خشکي:
نمره ايده آل وضعيت بدن براي يک گاو خشک 3.5 مي باشد.براي حصول عملکرد و سلامتي مطلوب در مراحل اوليه شيرواري که در پي دوره خشکي مي آيد،وضعيت بدن بايد حداقل 3 و حداکثر 4 باشد.
اثبات شده است که يک گاو در طي شيرواري چربي بدن را با بازده بيشتري نسبت به دوره خشکي ذخيره مي کند.گاها يک گاو قبل از اينکه به نمره وضعيت قابل قبولي برسد،بايد خشک گردد.از اينرو يک مدير بايد گاوهاي خشک را به منظور اضافه وزن و حصول نمره وضعيت مطلوب تغذيه کند.بديهي است که يک برنامه تغذيه اي حساب شده همراه با بازديدهاي مکرر براي بالا رفتن وضعيت بدن گاوهاي خشک(البته بدون چاق شدن گاو)ضروري است.
علوفه خشک ساقه بلند و داراي کيفيت متوسط،بهترين خوراک علوفه اي براي گاوهاي خشک به شمار مي رود.علوفه با کيفيت بالاتر(از نظر انرژي و پروتئين)از قبيل سيلوي ذرت و هيلاژ يونجه بايد با احتياط و محدوديت بيشتري مصرف شوند تا از افزايش بيش از حد نمره وضعيت جلوگيري به عمل آيد.
استفاده از علوفه با کميت و کيفيت مناسب،مکمل هاي با انرژي پايين و فيبر بالا که حاوي مقدار کافي پروتئين،مواد معدني و ويتامين ها باشد مي تواند در مقادير کنترل شده بمنظور دسترسي به افزايش نمره وضعيت بکار رود.
حذف چربي اضافه در گاوهاي خشک هم با استفاده از محدود کردن انرژي دريافتي طي دوره خشکي،عملکرد بعد از آن را با مشکل مواجه نخواهد کرد.
اوايل شيرواري:
گاو بايد طي اوايل دوره شيرواري مکررا مورد ارزيابي قرار بگيرد.وضعيت بدن گاو -از آنجا که منعکس کننده ي ذخاير انرژي بدن است-اثر عمده خود را روي سلامتي،توليد و باروري گاو شيري خواهد گذاشت.
اضافه وزن بيش از حد گاو يعني نمره وضعيت بالاتر از 4 خطر بزرگي محسوب مي شود و ممکن است سبب ايجاد سندرم گاو چاق و مشکلاتي از قبيل سخت زايي،جفت ماندگي،عفونت هاي رحمي،تورم پستان،جابجايي شيردان،کتوز و تب شير گردد.معمولا مقاومت گاو به استرس هاي زايماني کافي نيست و اشتهاي آن کمتر از آن است که پاسخگوي نيازهاي اوايل شيرواري باشد.
از طرف ديگر،چنانچه نمره وضعيت کمتر از 3 باشد،گاو بدون داشتن ذخاير کافي انرژي،استارت توليد را مي زند.اين گاو ممکن است با مشکلات کمتري در زمان زايمان مواجه باشد اما عملکرد توليد مثلي و توليد شير آن پائين تر از حد انتظار ما خواهد بود.
همانطور که در شکل نشان داده شده،يک گاو متوسط معمولا در 4 تا 6 هفتگي بعد از شروع شيرواري،به پيک توليد مي رسد.اگر دريافتي خوراک(ماده خشک)توسط گاو کندتر از نيازهايش پيش برود،در 9 تا 11 هفتگي به پيک خواهد رسيد.اين وضعيت،گاو را براي چندين ماه پس از شروع شيرواري در بالانس منفي انرژي قرار خواهد داد؛به اين معني که دريافتي انرژي خوراک کمتر از بازده انرژي شير توليدي است.اين گاو از چربي بافتي خود براي جبران اين نقيصه استفاده خواهد کرد.
گاوي که شيرواري را در وضعيت لاغر شروع کند،ذخاير انرژي کمي دارد و پيک توليد پائين تري خواهد داشت.پيک توليد مستقيما با کل توليد شير در گاوهاي بالغ مرتبط است.براي هر يک کيلوگرم اضافي در توليد شير(در حالت پيک) تقريبا 200 کيلوگرم شير بيشتري در کل دوره شيرواري حاصل مي شود.
پائين بودن وضعيت بدن در زمان زايمان همچنين مي تواند سبب پائين آمدن چربي شير شود؛زيرا که در اوايل شيرواري نسبت بالايي از پيش سازهاي چربي شير،از ذخاير چربي بدن گاو منشا مي گيرند.
گاو بالغ متوسطي که با وضعيت بدن مطلوب(3.5 و حداکثر 4) زايمان مي کند،طي 80-60 روز اول با فرض سلامتي کامل،روزانه 1-0.5 کيلوگرم از بافت بدن خود را از دست مي دهد.
يک کيلوگرم از بافت بدن(بيشتر به حالت چربي) مي تواند 4.92 مگاکالري(
NEL
)را تامين نمايد.شير با چربي 3.5% نيز شامل حدود 0.69 مگاکالري انرژي(
NEL
)در کيلوگرم است.بنابراين يک کيلوگرم از بافت بدن مي تواند انرژي لازم براي توليد 7.1 کيلوگرم شير راتامين کند.از دست دادن 70 کيلوگرم چربي در گاو بالغ متوسط،معادل توليد 500 کيلوگرم شير بيشتر از دريافتي انرژي جيره خواهد بود.
طي دو ماه اول شيرواري،گاو بالغ متوسط بين 1.2-1 از نمره وضعيتش را از دست مي دهد،و تا هفته دهم نزديک به وضعيت 3 ثابت مي ماند و تا روز نودم وضعيت از دست داده را بازيابي مي کند.در اين زمان،بالا بردن دريافتي انرژي جيره مي تواند احتياجات در حال کاهش انرژي شير را پاسخ بگويد.اين امر با دوره بازديد از فعاليت هاي فحلي،جفت گيري و تلقيح،مقارن است.
تجربه و تحقيق نشان داده است که گاوهاي در حال اضافه وزن(در بالانس مثبت انرژي)در زمان سرويس،نرخ آبستني بالاتري نسبت به گاوهاي در حال کاهش وزن دارند.نمره وضعيت بين 2.5 و 3.5 براي بازده توليد مثلي مطلوب،کافي است.
مصرف پائين انرژي در اوايل شيرواري مي تواند روزانه منجر به 2-1.5 کيلوگرم سوزش چربي گردد.اين امر خطر تجمع چربي در کبد گاو را بالا مي برد و مي تواند سبب کتوز شود.همچنين حساسيت گاو به بيماري زياد شده و بازگشت به استروس به تاخير افتاده و باروري پائين مي آيد.
...

پرورش گاو وگاومیششناسه محصول: 1016046
موجود

پرورش گاو وگاومیش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پرورش گاو وگاومیش

نام فایل : پرورش گاو وگاومیش

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 67

حجم : 336 کیلوبایت


پرورش گاو وگاوميش
مقدمه:
در سال شش زمان کليدي وجود دارد که وضعيت بدن دام بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.اين زمان ها عبارتند از:اواسط دوره خشکي،
زايمان
، و تقريبا 270،180،90،45 روز بعد از شروع شيرواري.آنچه در زير مي آيد به شرح اهداف معين در خصوص وضعيت بدن در هرکدام از اين مراحل مي پردازد.
دوره خشکي
:
نمره ايده آل وضعيت بدن براي يک گاو خشک 3.5 مي باشد.براي حصول عملکرد و سلامتي مطلوب در مراحل اوليه شيرواري که در پي دوره خشکي مي آيد،وضعيت بدن بايد حداقل 3 و حداکثر 4 باشد.
اثبات شده است که يک گاو در طي شيرواري چربي بدن را با بازده بيشتري نسبت به دوره خشکي ذخيره مي کند.گاها يک گاو قبل از اينکه به نمره وضعيت قابل قبولي برسد،بايد خشک گردد.از اينرو يک مدير بايد گاوهاي خشک را به منظور اضافه وزن و حصول نمره وضعيت مطلوب تغذيه کند.بديهي است که يک برنامه تغذيه اي حساب شده همراه با بازديدهاي مکرر براي بالا رفتن وضعيت بدن گاوهاي خشک(البته بدون چاق شدن گاو)ضروري است.
علوفه خشک ساقه بلند و داراي کيفيت متوسط،بهترين خوراک علوفه اي براي گاوهاي خشک به شمار مي رود.علوفه با کيفيت بالاتر(از نظر انرژي و پروتئين)از قبيل سيلوي ذرت و هيلاژ يونجه بايد با احتياط و محدوديت بيشتري مصرف شوند تا از افزايش بيش از حد نمره وضعيت جلوگيري به عمل آيد.
استفاده از علوفه با کميت و کيفيت مناسب،مکمل هاي با انرژي پايين و فيبر بالا که حاوي مقدار کافي پروتئين،مواد معدني و ويتامين ها باشد مي تواند در مقادير کنترل شده بمنظور دسترسي به افزايش نمره وضعيت بکار رود.
حذف چربي اضافه در گاوهاي خشک هم با استفاده از محدود کردن انرژي دريافتي طي دوره خشکي،عملکرد بعد از آن را با مشکل مواجه نخواهد کرد.
اوايل شيرواري:
گاو بايد طي اوايل دوره شيرواري مکررا مورد ارزيابي قرار بگيرد.وضعيت بدن گاو -از آنجا که منعکس کننده ي ذخاير انرژي بدن است-اثر عمده خود را روي سلامتي،توليد و باروري گاو شيري خواهد گذاشت.
اضافه وزن بيش از حد گاو يعني نمره وضعيت بالاتر از 4 خطر بزرگي محسوب مي شود و ممکن است سبب ايجاد سندرم گاو چاق و مشکلاتي از قبيل سخت زايي،جفت ماندگي،عفونت هاي رحمي،تورم پستان،جابجايي شيردان،کتوز و تب شير گردد.معمولا مقاومت گاو به استرس هاي زايماني کافي نيست و اشتهاي آن کمتر از آن است که پاسخگوي نيازهاي اوايل شيرواري باشد.
از طرف ديگر،چنانچه نمره وضعيت کمتر از 3 باشد،گاو بدون داشتن ذخاير کافي انرژي،استارت توليد را مي زند.اين گاو ممکن است با مشکلات کمتري در زمان زايمان مواجه باشد اما عملکرد توليد مثلي و توليد شير آن پائين تر از حد انتظار ما خواهد بود.
همانطور که در شکل نشان داده شده،يک گاو متوسط معمولا در 4 تا 6 هفتگي بعد از شروع شيرواري،به پيک توليد مي رسد.اگر دريافتي خوراک(ماده خشک)توسط گاو کندتر از نيازهايش پيش برود،در 9 تا 11 هفتگي به پيک خواهد رسيد.اين وضعيت،گاو را براي چندين ماه پس از شروع شيرواري در بالانس منفي انرژي قرار خواهد داد؛به اين معني که دريافتي انرژي خوراک کمتر از بازده انرژي شير توليدي است.اين گاو از چربي بافتي خود براي جبران اين نقيصه استفاده خواهد کرد.
گاوي که شيرواري را در وضعيت لاغر شروع کند،ذخاير انرژي کمي دارد و پيک توليد پائين تري خواهد داشت.پيک توليد مستقيما با کل توليد شير در گاوهاي بالغ مرتبط است.براي هر يک کيلوگرم اضافي در توليد شير(در حالت پيک) تقريبا 200 کيلوگرم شير بيشتري در کل دوره شيرواري حاصل مي شود.
پائين بودن وضعيت بدن در زمان زايمان همچنين مي تواند سبب پائين آمدن چربي شير شود؛زيرا که در اوايل شيرواري نسبت بالايي از پيش سازهاي چربي شير،از ذخاير چربي بدن گاو منشا مي گيرند.
گاو بالغ متوسطي که با وضعيت بدن مطلوب(3.5 و حداکثر 4) زايمان مي کند،طي 80-60 روز اول با فرض سلامتي کامل،روزانه 1-0.5 کيلوگرم از بافت بدن خود را از دست مي دهد.
يک کيلوگرم از بافت بدن(بيشتر به حالت چربي) مي تواند 4.92 مگاکالري(
NEL
)را تامين نمايد.شير با چربي 3.5% نيز شامل حدود 0.69 مگاکالري انرژي(
NEL
)در کيلوگرم است.بنابراين يک کيلوگرم از بافت بدن مي تواند انرژي لازم براي توليد 7.1 کيلوگرم شير راتامين کند.از دست دادن 70 کيلوگرم چربي در گاو بالغ متوسط،معادل توليد 500 کيلوگرم شير بيشتر از دريافتي انرژي جيره خواهد بود.
...

پرورش گاوشناسه محصول: 1016045
موجود

پرورش گاو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پرورش گاو

نام فایل : پرورش گاو

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 8

حجم : 91 کیلوبایت


مطالبی راجع به پرورش گاو ، بیماری های گاو و
...
نفخ
نفخ یکی از

بیماریهای گوارشی ٬تغذیه ای است .وجود برخی بیماریهای دستگاه گوارش و یا مصرف گونه

های خاصی از گیاهان می تواند باعث بروز نفخ گردد .در بررسی انجام شده در آمریکا نفخ

جزء چهارمین عامل ایجاد کننده مرگ ناگهانی معرفی شده است.در مطالعه ای روی 350 هزار

راس گاو پرواری در ایلات کاترانس آمریکا میزان تلفات ناشی از نفخ حدود 1/0درصد بوده

است .گوساله ها ٬بره های شیر خوار٬ اسب و گوسفند٬گاو شیری و پرواری به این بیماری

مبتلا می گردند. گوسفند در مقایسه با گاو مقاوم تر است .نفخ شیر دان ٬نفخ شکمبه و

نفخ روده از انواع رایج نفخ می باشند .علاوه بر این نفخ را می توان به درجات حاد٬

نیمه حاد٬ مزمن وبه نفخ اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرد .پروتئین های محلول برخی

گیاهان مثل لگومینوزها که بیشتر در سیتو پلاسم برگ ها موجودند ٬باعث ایجاد کفی

پایدار در محیط شکمبه ای میشود.وجود این کف از خروج گاز ممانعت نموده و از عمل آروغ

...

پرونده هاي كارآموزيشناسه محصول: 1016044
موجود

پرونده هاي كارآموزي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پرونده هاي كارآموزي

نام فایل : پرونده هاي كارآموزي

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 23

حجم : 101 کیلوبایت


كلاسه پرونده: 86/456
شماره پرونده كارآموز:
تجديد نظر خواه: سعيد
مجتمع و شعبه رسيدگي: اراك پنجم تجديد نظر
شماره دادنامه: 86/119
تجديد نظر خوانده: محمد
تاريخ ابلاغ: 19/3/86
موضوع دادنامه: ايراد ضرب و جرح عمدي و توهين
گرد شكار پرونده: در مورخه 10/9/85 گزارش از كلانتري بخش 18 سنجان مبني بر وقوع درگيري در شهرك نبش كابينت سازي ققنوس كه شخصي بنام سعيد جهت وصول طلب خود به مغازه مراجعه و با مالك و شاگرد مغازه درگير و آنها را مضروب و متواري كرده و ضمنا افراد مضروب به پزشكي قانوني معرفي شده اند به دادسرا ارائه گرديده است سپس داديار محترم با ارجاع پرونده به كلانتري دستور شناسائي و احضار متهم و در صورت امتناع از حضور جلب متهم را صادر مي نمايد. سپس كلانتري محترم در گزارشي به دادسرا اعلام ميدارد كه متهم به كلانتري مراجعه نمود و حضورا به وي ابلاغ شد كه در جلسه حضور يابد سپس داديار محترم پرونده را به كلانتري ارجاع داده و بيان مي دارند كه اظهارات شهود شكات اخذ گردد و با مراجعه به محل از اهالي و مطلعين در خصوص موضوع و شروع كننده اوليه درگيري استعلام شود. سپس كلانتري محترم در اين زمينه اقدام نموده و شهود اخذ شهادت مي نمايد و شهود اظهار داشتند كه ما در داخل كابينت سازي مشغول بكار بوديم و شخصي به نام سعيد(متهم) وارد شد و از صاحب مغازه(محمدرضا) تقاضاي طلب خود را نمود و ايشان بيان كرد كه چند روزي صبر كنيد ولي ايشان قصد داشت به جاي طلب خود كابينت ببرد كه با هم درگير شدند و ايشان(متهم) با موزائيك بر سر محمد(شاگرد مغازه) زد و آنرا مضروب نمود. سپس به تاريخ 4/10/85 پرونده جهت رسيدگي به داديار محترم تقديم گرديد. سپس داديار محترم دستور مقتضي را صادر نمود كه پرونده به همراه شكات و متهم به دادسرا ارسال گردد. سپس در تاريخ 17/10/85 متهم به كلانتري مراجعه مي نمايد و پرونده جهت تحقيقات به دادسرا ارسال مي گردد. و به تاريخ 17/10/85 دادسرا محترم تشكيل جلسه داده و متهم اظهار ميدارد كه من فقط با آقاي محمدرضا(مالك مغازه) درگير شدم و محمد(شاگرد مغازه) را من نزده ام. و هم چنين اظهار ميدارد كه سنگ در دستش بوده است. و متهم با صدور قرار كفالت و معرفي كفيل آزاد مي گردد. سپس داديار محترم پرونده را به كلانتري اعاده مي نمايد تا آقاي محمد(شاگرد مغازه) احضار و جهت تعيين ميزان ارش به پزشكي قانوني معرفي گردد و سپس شخص مذكور به پزشكي قانوني معرفي گرديد و معاينه در مورد ارش ايشان اظهارنظر مي شود. و همچنين به شكات ابلاغ مي گردد تا به دادسرا مراجعه نمايند. سپس پرونده به دادسرا ارجاع ميگردد ولي به دليل اينكه شكات حضور پيدا نمي كنند مجددا پرونده كلانتري فرستاده مي شود. و در تاريخ 27/10/85 پس از ابلاغ به شكات آنها به دادسرا مراجعه و در همان تاريخ جلسه تشكيل گرديد. و اظهارات آنها استماع گرديد. و يكي از شكات به نام محمدرضا(صاحب مغازه) اظهار داشت كه از متهم به خاطر ايراد ضرب و جرح عمدي شكايت دارم كه البته به دليل اينكه صدمه جدي نديدم به پزشكي قانوني مراجعه نكردم. واحد ديگر از شكايت به نام محمد(شاگرد) اظهار داشت كه بنده براي ميانجي وارد شدم كه ايشان(متهم) با آجر به سر و گردن بنده زده سپس داديار محترم براساس شكايت شاكي خصوصي و گواهي پزشكي قانوني و اظهارات شهود و اقرار ضمن متهم در دادسرا بر وقوع درگيري و داشتن سنگ در دست قرار مجرمين را صادر نمود و سپس مبادرت به صدور كيفرخواست داير بر ايراد ضرب و عمد و توهين نمود. سپس پرونده جهت رسيدگي به شعبه 108 جزايي ارسال گرديد. سپس به تاريخ 2/2/86 دادگاه محترم تشكيل جلسه داده و متهم در آخرين دفاعيات اظهار ميدارد كه آقاي محمدرضا(مالك مغازه) شروع درگيري كرد و من دفاع كردم و ضربه به ايشان زدم ولي محمد(شاگرد) را نزدم. در نهايت دادگاه ختم رسيدگي را اعلام نمود و مبادرت به صدور راي كرد.
راي دادگاه بدوي:
دادگاه محترم با توجه به جميع محتويات پرونده و تحقيقات گسترده به عمل آمده و گواهي پزشكي قانوني مضبوط در پرونده و اظهارات مقرون به اقرار متهم و احراز حضور درگيري و اظهارات مطلعين و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده اتمام انتسابي محرز مستندا به مواد 480 و 368 و 608 قانون مجازات اسلامي اولا از حيث بزه توهين نامبرده را به تاديه مبلغ يكصد هزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم نموده ثانيا از حيث بزه ايراد ضرب و جرح عمدي وارده به آقاي محمد و در مورد جراحت مكاحمه لب فوقاني متهم موصوف را با تاديه سه صدم ديه كامل و جراحت داميه سمت راست صورت به تاديه دو صدم ديه كامل و در مورد خراشيدگي در حد حارصه قدام گردن به تاديه يك درصد ديه كامل تحت عنوان ارش و در مورد آسيب وارده به ونزان 6 به تاديه سه هزارم ديه كامل تحت عنوان ارش در حق شاكي خصوص محكوم نموده كه در تاريخ 19/3/86 به متهم ابلاغ گرديد. سپس در فرجه قانوني متهم اعتراض نمود و پرونده جهت تجديد نظر به استان ارسال گرديده است و در دست رسيدگي مي باشد.
نظريه كارآموز:
به نظر مي رسد كه چون در اظهارات و شكايت شاكي موضوعي دال بر توهين عملي وجود نداشته بزه انتسابي براي متهم محرز نبوده و دادنامه از اين حيث قابل تجديد نظر خواهي مي باشد ولي از حيث ديه چون مقدار آن براساس ماده 232 آيين دادرسي كيفري كمتر از 5/1 ديه كامل است قابل تجديد نظرخواهي نيست.
كلاسه پرونده: 86/309
شماره پرونده كارآموز:
تجديد نظرخواه: نورالله
مجتمع و شعبه رسيدگي: شعبه پنجم تجديد نظر استان مركزي
تجديد نظر خواسته استرداد و سفته و مدارك
تجديد نظر خوانده: عليرضا
گردشكار: در مورخه 5/2/86 دادنامه اي از شعبه چهارم حقوقي دادگاههاي عمومي و حقوقي اراك صادر گرديد كه در اين دادنامه اين چنين عنوان شده كه در خصوص دادخواست تقديمي آقاي نورالله به طرفيت عليرضا مبني بر الزام خوانده به تحويل حدود 10 فقره سفته و يك فقره قبض عادي و هزينه دادرسي مقرم به يازده ميليون ريال نظر به اينكه خواهان دادخواست خود را مسترد نمود در اجراي بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست صادر گرديد و در تاريخ 25/2/86 به آقاي نورالله ابلاغ گرديده و ايشان در فرجه قانوني به اين راي اعتراض نمود و دادخواست تجديد نظرخواهي خود را تنظيم و تحويل نمود. سپس پرونده جهت تجديدنظر به استان ارسال گرديد. سپس قاضي محترم دادگاه تجديدنظر شعبه پنجم ضمن ارسال اخطاريه به تجديدنظر خوانده از او مي خواهد كه لايحه دفاعيه خود را در مهلت مقرر به دادگاه ارائه نمايد. سپس وكيل حمايتي تجديد نظر خوانده لايحه دفاعيه معترضانه را به دادگاه محترم ارائه نمود سپس دادگاه تجديد نظر به تاريخ 20/4/86 تشكيل جلسه داده و با بررسي مجموع محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي نمود.
راي دادگاه تجديد نظر به دادگاه محترم نظر به اينكه تجديد نظر خواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه بر اركان دادنامه تجديد نظر خواسته لطمه وارد ساخته و نقض آنرا ايجاب نمايد به عمل نياورده و توجه به محتويات پرونده راي مذكور مغايرتي با موازين قانوني نداشته و از حيث رعايت اصول و تشريفات نيز مشمول هيچ يك از جهات مقرر در ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور معرفي نيست بنابراين اين ضمن رد اعتراض تجديد نظر خواه به استناد 353 قانون مذكور راي تجديد خواسته را با اصلاح تاييد نمود و بيان داشت كه راي قطعي است.
نظريه كارآموز:
در بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسي مدني آمده است خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي دادخواست خود را مسترد كند در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواشت صادر نمايد كه پرونده فوق الذكر به جهت اينكه خواهان دادخواست خود را مسترد نموده قرار ابطال دادخواست صادر شده است.
كلاسه پرونده: 86/386
شماره پرونده كارآموز:
...

پروژه آبياريشناسه محصول: 1016043
موجود

پروژه آبياري

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5500تومان

برچسب ها :

پروژه آبياري

نام فایل : پروژه آبياري

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 138

حجم : 469 کیلوبایت


مقدمه:
از بسياري از مناطق دنيا به منظور تامين آب لازم براي رشد محصولات از آبياري استفاده مي شود. در مناطق خشك چون خاورميانه، هند، غير آمريكا و استراليا يا بارندگي نيست و يا مقدار آن كم است و آب لازم براي محصولات به طور كلي از طريق آبياري تامين مي شود. در نقاط مرطوب و معتدلي چون آفريقاي مركزي و اروپا گرچه محصولات با بارندگي طبيعي رشد مي كنند ولي غالبا آب باران كافي نيست و به خوبي توزيع نمي شود. در اين مناطق براي افزايش محصولات و بالا بردن كيفيت آن گاهي از آب اضافه به عنوان مكمل باران استفاده مي شود. در بسياري از كشورها آبياري به روش سنتي يعني با استفاده از سطحي انجام مي شود و توزيع آب به وسيله كرت، نوار و شيار صورت مي گيرد. با اين وجود در سال هاي اخير پيشرفتي سريع در استفاده از آبياري مشاهده شده است.
بخش عمده ايي از منابع آب قابل استفاده جهان صرف امور كشاورزي مي گردد. با توجه به محدوديت روزافزون اين منابع لزوم استفاده، بهينه از آنها اجتناب ناپذير باشد شناخت خصوصيات خاك، توجه به وضعيت زمين از نظر پستي و بلندي و به كارگيري روشهاي مناسب آبياري از عواملي هستند كه در استفاده مطلوبتر از منابع آب نقش بسيار مهمي دارند.
آبياري براي چندين هزار سال توسط انسان آبياري شده ولي فقط در قرن حاضر مطالعات زيادي در مورد روابط آب و خاك و گياه صورت پذيرفته است. اين روابط كه معمولا تحت عنوان مديريت آبياري شناخته شده شامل عمليات آبياري در مزارع وسيع و يا كوچك مي شود. آبياري نامناسب ممكن است باعث اتلاف مقادير زيادي آب شود مواد غذايي نشسته و حاصلخيزي خاك را خراب كند و يا اگر به اندازه كافي داده نشود كاهشي در محصول پديد آيد آب جهت آبياري و ساير مصارف هر روز ارزش بيشتري پيدا مي كندو اين بدان علت است كه هزينه پروژه هاي آبياري افزايش يافته و همچنين امكان تهيه آب با كيفيت خوب محدود مي گردد. بنابراين بايد ياد بگيريم كه چگونه از تلف شدن آب آبياري جلوگيري نموده و از تغيير زمين در اثر مصرف آب اضافي جلوگيري كرده و جهت بدست آوردن حداكثر توليد در اصلاح آن بكوشيم، ( تشنگي زمين همان و گرسنگي فلاح همان) ( ازژان ديوا)
آبياري نه فقط در مناطق خشك بلكه در مناطق ديگرند كه خشكسالي در آنها نادر بود. و سابقا توجهي به امر آبياري نمي شد به طور قابل ملاحظه اي گسترش پيدا كرده است. سابقا آبياري در مناطقي با آب و هواي مرطوب كه خشكسالي در آنها به اندك اتفاق مي افتد ضروري تشخيص داده نمي شد. لذا در چنان شرايطي تغيير راندمان محصول از سالي به سال ديگر كه ناشي از بي نظمي بارندگي ها بود اقتصاد كشاورزي منطقه را به شدت مختل مي ساخت. به همين دليل است كه امروزه آبياري به عنوان عامل تنظيم كننده مطمئن درآمد كه از سقوط قيمت ها در سال هاي فراواني محصول و همچنين از پايين آمدن درآمد كشاورزي در سال هايي كه محصول كم است جلوگيري مي نمايد اين جنبه آبياري دولتها را ملزم مي سازد تا با سرمايه گذاري هاي بزرگ در بخش تعاوني توام با كمك به كشاورزان از قبيل كمك هيا بلاعوض، دادن وام، كمك هاي فني و غيره توجه خاصي به مسئله آبياري مبذول دارند.
با افزايش جمعيت كره زمين به ويژه در چند سال اخير مقدار غذاي مورد نياز جهت تغذيه اين جمعيت انبوه افزايش يافته است اين امر باعث بيشتر شدن تقاضا براي محصولات كشاورزي گرديده و با توجه به محدود بودن منابع آب مورد استفاده در ابياري وقتي شرب روشهاي مختلفي جهت صرفه جويي در استفاده از اب ابداع و روز به روز تكامل يافته اند تا راندمان آب آبياري افزايش يابد.
استفاده بهينه از آب در سال هاي اخير جز مشغوليت هاي اصلي بشر بشمار مي رود بنابراين هر اقدامي كه بتواند يك گام بشر را به استفاده بهتر از آب رهنمون سازد و ارزشمند است.
بي ترديد بحران آب يكي از معضلات پيش روي بشر در آينده است براي مواجهه با اين مشكل چاره اي جز مصرف بهينه آب موجود نيست تكنيك كم آبياري راه حلي است كه مي توان به كمك آن مصرف كم آب محصول بيشتري برداشت كرد.
پذيرش شيوه هاي جديد آبياري و زهكشي و استفاده زا فن آوريهاي مناسب براي پياده كردن اين روشها از جمله راههاي افزايش بازده آبياري و كارايي مصرف آب است.
نگاهي به تاريخ آب و آبياري در جهان نشان مي دهد كه در سال هاي اخير روشهاي متعددي در زمينه آبياري كشاورزي ابداع شده اند كمبود آب، وضعيت نامناسب آب و هوا، پستي و بلندي زمين، كيفيت نامطلوب آب و عدم دسترسي به نيروي كارگر از جمله عواملي هستند كه در پيدايش اين روشها موثر بوده اند.
آبياري:
آبياري از نظر علمي تعابير مختلفي دارد اما به معناي واقعي كلمه، پخش آب روي زمين جهت نفوذ در خاك براي استفاده گياه و توليد محصول است. هر چند فقط 15 درصد از زمين هاي كشاورزي تحت آبياري قرار دارند و 85 درصد بقيه به صورت ديم و بدون آبياري مورد استفاده قرار مي گيرند اما نيمي از توليدات كشاورزي و غذاي مردم جهان از همين زمين هاي آبي حاصل مي شود كه اين خود نشان دهنده اهميت و نقش آبياري در بخش كشاورزي است.
عملي ترين و بهترين روش آبياري كه در حال حاضر در كليه كشورهاي جهان مورد استفاده قرار مي گيرد روشهاي آبياري تحت فشار مي باشد كه با استفاده زا اين روشها مي توان راندمان آبياري را تا 75 الي 95 درصد افزايش داد يعني 2 الي 3 برابر روشهاي مورد استفاده در آبياري محصولات كشاورزي كه در حال حاضر به كار مي رود.
تعريف آبياري تحت فشار:
به روشي از آبياري گفته مي شود كه با استفاده از لوله، آب را از منبع تا محل مصرف با فشار مورد نياز منتقل مي كند.
روشهاي آبياري تحت فشار:
روش آبياري قطره ايي يا موضعي
روش آبياري باراني
در طول تاريخ در ايران كمبود آب آبياري، مشكل بزرگ كشاورزي و عامل محدود كننده آن محسوب مي شده است، به سخن ديگر در اغلب نقاط آب تحت اختيار، تكافوي خاك موجود در منطقه را ننموده و گياهان زير كشت، جيره آبي مورد نياز خود را دريافت نمي نموده اند. روش آبياري سنتي ما كرتي بوده و گذاشتن حداكثر چند سانتي متر آب در سطح كرت تنها بخشي از نيمرخ خاك منطقه توسعه ريشه ها را آبياري مي نموده است.
از اين رو نيمرخ خاك منطقه ريشه ها همواره دچار كمبود رطوبتي بوده و نياز آبي گياه تامين نمي شده است. در چنين شرايطي طبيعي است كه زارع به اين نتيجه برسد كه: محصول بيشتر متضمن آبياري زيادتر است. زارعين، با اين طرز فكر رشد كرده همواره در آرزوي داشتن آب بيشتر روزگار گذرانده و مي گذرانند.
امروزه اين نسل ها تشنه قرون گذشته وقتي به شبكه آبرساني زيردست سدي مي رسند به هر طريقي متوصل مي شوند تا آرزوي اجدا تشنه خود را در جامه عمل بپوشد. لذا همه مشكلاتي كه امروزه در توزيع آب سدهاي مخزني داريم ناشي از اين طرز تفكري است كه قرنها در مغز ما جاي گرفته و هرگز پاسخي مستدل و با منطق صحيح و قانع كننده به زارع داده نشده است. بنابراين در مملكتي كه زارعين تصور مي كنند برداشت محصول بيشتر، متضمن آبياري زيادتر است و اين تابع تا بي نهايت خطي است كه زهكشي پايه و اساس آبياري قرار مي گيرد در چنين فرهنگي بايد آموخت كه آبياري و زهكشي از يكديگر جدا نيست. بنابراين قبل از بهره برداري از سد و به زير كشت بردن اراضي جديد بايد شبكه هاي آبياري و زهكشي همزمان احداث گردند و گرنه شاهد فاجعه زه دار شدن اراضي زيردست بوده و سد و شبكه آبرساني مسبب اصلي آن فاجعه محسوب مي شوند. دشتهاي مغان، گرمسارف بخشي از خوزستان، دشت ناز و .... شواهدي گويا بر اين مدعايند.
در هر حال زهكشي درمان است. همانطوري كه رعايت بهداشت آدمي را از پزشك بي نياز مي كند، رعايت اصول صحيح آب و خاك نياز به زهكشي اراضي را مرتفع خواهد كرد. بنابراين زهكشي براي جبران سهل انگاري هاي زارع و عدم رعايت بهداشت زمين بوده و همانطوري كه بشر با تمام علاقه اي كه به حفظ سلامتي خود دارد معذلك نتوانسته از پزشك بي نياز باشد، زارع هم تا زماني كه خود را موظف به رعايت اصول حفاظت آب و خاك نداند، نمي تواند از زهكشي بي نياز گردد.
در ايران، مملكتي كه 15 ميليون هكتار آن شور است، در بخش اعظم آن كشت بدون آبياري امكان پذير نيست و در بخش ديگر زيادي آب عملكرد محصول را تهديد مي كند. بدون ترديد زهكشي فصل مهمي از علوم كشاورزي را تشكيل مي دهد.
با توجه به گذشته در آينده به زهكشي بيش از پيش توجه شود. اراضي مملكت ما يا زهكشي طبيعي دارند و يا محتاج به شبكه هاي هستند و اين از قبل معلوم است بنابراين زه دار شدن اراضي قابل پيش بيني است و لاجرم پيش گيري آن براي حفظ ميلياردها ريال بيت المال ضروري به نظر مي رسد.
كليات:
...

logo-samandehi